Các tập hợp con của R

Kí hiệu ( - infty ) đọc là âm vô cực (hoặc âm vô cùng) Kí hiệu ( + infty ) đọc là dương vô cực (hoặc dương vô cùng)

Quảng cáo

1. Lý thuyết

Cho \(a\) và \(b\) là hai số thực với \(a < b\)

Kí hiệu \( - \infty \) đọc là âm vô cực (hoặc âm vô cùng)

Kí hiệu \( + \infty \) đọc là dương vô cực (hoặc dương vô cùng)

\(a\) và \(b\) được gọi là các đầu mút của các đoạn, khoảng, nửa khoảng

2. Ví dụ minh họa

  • Tập hợp con. Hai tập hợp bằng nhau

    Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều là phần tử của tập hợp B thì ta nói A là một tập hợp con (tập con) của B. Cho tập hợp A có n phần tử, khi đó số tập hợp con của A là: ({2^n})

  • Tập hợp. Cách mô tả tập hợp

    Tập hợp dùng để chỉ một nhóm đối tượng nào đó hoàn toàn xác định. Mỗi đối tượng trong nhóm gọi là một phần tử của tập hợp đó.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close