Writing - Trang 25 Unit 3 VBT tiếng anh 7 mới

Make up sentences using the words and phrases given.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Make up sentences using the words and phrases given.

(Tạo câu sử dụng từ và cụm từ cho sẵn)

Lời giải chi tiết:

Example: what/you/know/about/community/service?

→ What do you know about community service?

  1. community service / work / you / do / for / benefits / of / community /.

ð  Community service is the work you do for the benefits of the community. (Dịch vụ cộng đồng là công việc bạn làm vì lợi ích của cộng đồng.)

  1. last / summer / I / provide / English / evening / classes / for / twenty / children /.

ð  Last summer, I provided English evening classes for twenty children. (Mùa hè năm ngoái, tôi đã mở các lớp học tiếng Anh buổi tối cho hai mươi trẻ em.)

  1. Go Green / non-profit / organisation / that / protect / environment /.

ð  Go Green is a non-profit organisation that protects the environment (Go Green là một tổ chức phi lợi nhuận bảo vệ môi trường)

  1. you / volunteer / if / you / help / other / people / willingly / and / without / payment /.

ð  You are a volunteer if you help other people willingly and without payment. (Bạn là một tình nguyện viên nếu bạn giúp đỡ người khác một cách tự nguyện và không phải trả tiền.)

  1. my mother / often / donate / money / charitable / organisations /.

ð  My mother often donates money for charitable organisations (Mẹ tôi thường quyên góp tiền cho các tổ chức từ thiện) 

Bài 2

2. Can you correct the tense in these sentences?

(Bạn có thể sửa lại thì của các câu sau?)

 

 

Lời giải chi tiết:

1.      We clean the beach last Sunday.

ð  We cleaned the beach last Sunday (Chúng tôi đã làm sạch bãi biển vào Chủ nhật tuần trước)

2.      I didn’t see her for two weeks.

ð  I haven’t seen her for two weeks (Tôi đã không gặp cô ấy trong hai tuần)

3.      Do you do your homework yet?

ð  Have you done your homework yet? (Bạn đã làm xong bài tập chưa?)

4.      I have collected coins when I was a little boy.

ð  I collected coins when I was a little boy (Tôi đã thu thập tiền xu khi tôi còn là một cậu bé)

5.      I see a real elephant when I went to Ban Don last year.

ð  I saw a real elephant when I went to Ban Don last year (Tôi đã nhìn thấy một con voi thực sự khi tôi đến Bản Đôn năm ngoái) 

Bài 3

3. Can you correct the passage? Write the correct version.

(Bạn có thể sửa đoạn văn không? Viết lại phiên bản đúng)

some of my friends like helping other people they volunteer to work in charity groups who help the flood victims the children in the orphanage centres or the elderly people who live in the nursing houses they believe that charity brings about happiness therefore they often spend their summer vacations to help the people in need.

Lời giải chi tiết:

1.      We clean the beach last Sunday.

ð  We cleaned the beach last Sunday (Chúng tôi đã làm sạch bãi biển vào Chủ nhật tuần trước)

2.      I didn’t see her for two weeks.

ð  I haven’t seen her for two weeks (Tôi đã không gặp cô ấy trong hai tuần)

3.      Do you do your homework yet?

ð  Have you done your homework yet? (Bạn đã làm xong bài tập chưa?)

4.      I have collected coins when I was a little boy.

ð  I collected coins when I was a little boy (Tôi đã thu thập tiền xu khi tôi còn là một cậu bé)

5.      I see a real elephant when I went to Ban Don last year.

ð  I saw a real elephant when I went to Ban Don last year (Tôi đã nhìn thấy một con voi thực sự khi tôi đến Bản Đôn năm ngoái) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài