Reading - Trang 6 Unit 7 VBT tiếng anh 7 mới

Read the text and then choose the best answer A, B, C, or D.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1.      Read the text and then choose the best answer A, B, C, or D.

(Đọc đoạn văn vào chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D)

Yesterday, on the way home from school, I saw an accident. A boy was run over by a taxi when he was riding his bicycle. The boy's leg was broken and it was bleeding badly. Someone there tried to stop the bleeding. They put pressure on it and held it tight. A man used his mobile phone to call the emergency service. Some minutes later, an ambulance arrived and sent the boy to the hospital. Two policemen came to the scene immediately. Some people told the police that the taxi driver was driving at a very high speed when the accident happened. Some others began talking about the traffic accidents these days and blamed the increasing number of accidents on the roads for careless driving and drunk drivers.

Lời giải chi tiết:

1. What did the writer see yesterday?

A.A fire.

B.An accident.

C.A fighting.

D.A crash.

Lời giải:

Thông tin: Yesterday, on the way home from school, I saw an accident

Đáp án: B

Tạm dịch: Tác giả đã nhìn thấy gì hôm qua?

Một vụ tai nạn.

2. The accident happened between a taxi and __________.

A.a bus

B.a car

C.a bicycle

D.motorbike

Lời giải:

Thông tin: A boy was run over by a taxi when he was riding his bicycle.

Đáp án: C

Tạm dịch: Vụ tai nạn diễn ra giữa xe taxi và __________

Một chiếc xe đạp

3. The boy was sent to the hospital by __________.

A.a police

B.a car

C.an ambulance

D.a passenger

Lời giải:

Thông tin: A man used his mobile phone to call the emergency service. Some minutes later, an ambulance arrived and sent the boy to the hospital.

Đáp án: C

Tạm dịch: Cậu bé được gửi đến bệnh viện bằng ______

Một chiếc xe cứu thương.

4. What part of his body was hurt? – His __________.

A.arm

B.leg

C.head

D.shoulder

Lời giải:

Thông tin: The boy's leg was broken and it was bleeding badly

Đáp án: B

Tạm dịch: Phần nào cơ thể của cậu bé bị thương? - ________ của anh ấy

Chân

5. How was the driver driving when the accident happened? – Very __________.

A.slowly

B.fast

C.carefully

D.well

Lời giải:

Thông tin: Some people told the police that the taxi driver was driving at a very high speed when the accident happened.

Đáp án: B

Tạm dịch: Tài xe đang lái xe như thế nào khi tai nạn xảy ra? – Rất

Nhanh

Dịch đoạn văn:

Hôm qua, trên đường từ trường về nhà, tôi thấy một tai nạn. Một cậu bé bị một chiếc taxi chạy qua khi đang đạp xe đạp. Chân của cậu bé bị gãy và chảy máu nặng. Có người ở đó đã cố gắng cầm máu. Họ gây áp lực lên nó và giữ chặt nó. Một người đàn ông đã sử dụng điện thoại di động của mình để gọi dịch vụ khẩn cấp. Vài phút sau, xe cứu thương đến và đưa cậu bé đến bệnh viện. Hai cảnh sát đã đến hiện trường ngay lập tức. Một số người nói với cảnh sát rằng tài xế taxi đang lái xe với tốc độ rất cao khi vụ tai nạn xảy ra. Một số người khác bắt đầu nói về các vụ tai nạn giao thông những ngày này và đổ lỗi cho số vụ tai nạn ngày càng tăng trên đường vì lái xe bất cẩn và lái xe say rượu. 

Bài 2

1.      Read the conversation and answer the questions.

(Đọc đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi)

Hoa: Hi, Mary.

Mary: Hi, Hoa.

Hoa: What did you do last Sunday?

Mary: I went to the supermarket with my mother in the morning. In the afternoon, I cycled around West Lake.

Hoa: Oh, that sounds really healthy. How did you go to the supermarket?

Mary: My mother and I cycled there. We usually go to the supermarket by bicycle on Sunday. My father used to drive us there when I was small.

Hoa: Really? How far is it from your house to the supermarket?

Mary: It’s about five kilometres.

Hoa: How long does it take you?

Mary: It’s not long. About 15 minutes. I like cycling very much. Do you like to cycle around West Lake with me next Sunday?

Hoa: That sounds good. What time?

Mary: How about 2 p.m. at my house?

Hoa: OK. See you then.

 

Lời giải chi tiết:

Questions:

1.      Does Mary usually go to the supermarket on Sunday?

Lời giải:

Thông tin: Mary: My mother and I cycled there. We usually go to the supermarket by bicycle on Sunday. My father used to drive us there when I was small.

Đáp án: Yes, she does

Tạm dịch: Mary có thường đi siêu thị vào Chủ Nhật không?

Cô ấy có

2.      Who does she usually go with?

Lời giải:

Thông tin: Mary: My mother and I cycled there. We usually go to the supermarket by bicycle on Sunday.

Đáp án: She goes with her mother

Tạm dịch: Cô ấy thường đi với ai?

Cô ấy đi với mẹ cô ấy.

3.      How did she go to the market when she was small?

Lời giải:

Thông tin: Mary: My mother and I cycled there. We usually go to the supermarket by bicycle on Sunday. My father used to drive us there when I was small

Đáp án: Her father drove her there/ She used to go by car

Tạm dịch: Cô ấy đi siêu thị kiểu gì khi cô ấy còn nhỏ?

Bố cô ấy lái xe đưa cô ấy đến đó/ Cô ấy thường đến đó bằng xe ô tô

4.      What's Mary's hobby?

Lời giải:

Thông tin: Mary: It’s not long. About 15 minutes. I like cycling very much. Do you like to cycle around West Lake with me next Sunday?

Đáp án: Her hobby’s cycling

Tạm dịch: Sở thích của Mary là gì?

Cô ấy thích đạp xe

5.      What will Mary and Hoa do next Sunday?

Lời giải:

Thông tin: Mary: It’s not long. About 15 minutes. I like cycling very much. Do you like to cycle around West Lake with me next Sunday?

Hoa: That sounds good. What time?

Đáp án: They will cycle around West Lake

Tạm dịch: Mary và Hoa sẽ làm gì vào Chủ Nhật tới?

Họ sẽ đạp xe vòng quanh hồ Tây

Dịch đoạn hội thoại:

Hoa: Chào, Mary.

Mary: Chào, Hoa.

Hoa: Chủ nhật tuần trước bạn đã làm gì?

Mary: Tôi đã đi siêu thị với mẹ tôi vào buổi sáng. Vào buổi chiều, tôi đạp xe quanh Hồ Tây.

Hoa: Ồ, nghe có vẻ khỏe mạnh. Bạn đã đi siêu thị như thế nào?

Mary: Mẹ tôi và tôi đạp xe ở đó. Chúng tôi thường đi siêu thị bằng xe đạp vào Chủ nhật. Cha tôi thường chở chúng tôi đến đó khi tôi còn nhỏ.

Hoa: Thật sao? Từ nhà bạn đến siêu thị bao xa?

Mary: Nó khoảng năm cây số.

Hoa: Mất bao lâu?

Mary: Nó không dài. Khoảng 15 phút. Tôi rất thích đi xe đạp. Bạn có thích đạp xe quanh Hồ Tây với tôi vào Chủ nhật tới không?

Hoa: Nghe hay đấy. Mấy giờ?

Mary: Khoảng 2 giờ chiều tại nhà tôi?

Hoa: OK. Gặp lại sau.

Bài 3

1.      Choose the correct word A, B or C for each gap to complete the following passage.

(Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D cho mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau)

When you are in Singapore, you can go about (1) ______ taxi, by bus, or by underground. I myself prefer the underground (2) _____ it is fast, easy and cheap. There are (3) _____ buses and taxis in Singapore and one cannot drive along the road (4) _____ and without many stops, especially on the Monday morning. The underground is therefore usually quicker (5) _____ taxis or buses. If you do not know Singapore very (6) _____, it is difficult (7) _____ the bus you want. You can (8) _____ a taxi, but it is (9) _____ expensive than the underground or a bus. On the underground, you find good maps that tell you the names of the stations and (10) _____ you how to get to them, so that it is easy to find your way.

 

Lời giải chi tiết:

1. A.at

B.in

C.by

Lời giải: đi bằng phương tiện gì thì thường sử dụng giới từ by + tên phương tiện

Đáp án: C

2. A.but

B.because

C.when

Lời giải:

But: nhưng

Because: bởi vì

When: khi

Đáp án: B

3. A.many

B.a lot

C.few

Lời giải:

many + N (số nhiều): nhiều (thường dùng trong câu mang ý nghĩa tích cực)

a lot: một số lượng lớn (a lot of + N (số nhiều))

few: vài (= not many)

Đáp án: A

4. A.quick

B.quickly

C.quicker

Lời giải: Chỗ trống cần điền một trạng từ

Đáp án: C

5. A.so

B.like

C.than

Lời giải: quicker => so sánh hơn mà trong câu chưa có từ than

Đáp án: C

6. A.well

B.good

C.fine

Lời giải: Cần điền một trạng từ vào chỗ trống

Đáp án: A

7. A.to find

B.find

C.finding

Lời giải: It + be + adjective + to-infinitive: Cấu trúc câu nhấn mạnh với chủ ngữ giả

Đáp án: A

8. A.go

B.take

C.get

Lời giải:

go: đi

take: bắt xe

get: bắt được

Đáp án: B

9. A.less

B.more

C.most

Lời giải: than => câu so sánh hơn, expensive => tính từ dài => thiếu từ more để câu hoàn chỉnh

Đáp án: B

10. A.give

B.talk

C.show

Lời giải:

give: đưa cho

talk: nói

show: chỉ

Đáp án: C

Dịch đoạn văn:

Khi bạn ở Singapore, bạn có thể đi bằng taxi, xe buýt hoặc tàu điện ngầm. Bản thân tôi thích tàu điện ngầm vì nó nhanh, dễ dàng và rẻ. Có rất nhiều xe buýt và taxi ở Singapore và người ta không thể lái xe dọc theo con đường một cách nhanh chóng và không có nhiều điểm dừng, đặc biệt là vào sáng thứ Hai. Do đó, tàu điện ngầm thường nhanh hơn taxi hoặc xe buýt. Nếu bạn không biết nhiều về Singapore, thật khó để tìm thấy chiếc xe buýt bạn muốn. Bạn có thể đi taxi, nhưng nó đắt hơn so với tàu điện ngầm hoặc xe buýt. Ở dưới lòng đất, bạn tìm thấy những bản đồ cho bạn biết tên của các trạm và chỉ cho bạn cách đến đó, để dễ dàng tìm đường 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài