Phonetics - Trang 39 Unit 11 VBT tiếng anh 7 mới

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words out loud.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words out loud.

(Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại. Đọc to)

Lời giải chi tiết:

1. A.dear

B.fear

C.hear

D.heart

Lời giải:

Dear /dɪə(r)/

Fear /fɪə(r)/

hear /hɪə(r)/

heart /hɑːt/

Đáp án D phát âm là /ɑː/, còn lại là /ɪə/

Đáp án: D

2. A.stupid

B.studio

C.study

D.student

Lời giải:

Stupid /ˈstjuːpɪd/

Studio /ˈstjuːdiəʊ/

study /ˈstʌdi/

student /ˈstjuːdnt/

Đáp án C phát âm là /ʌ/, còn lại là /uː/

Đáp án: C

3. A.brother

B.thick

C.they

D.that

Lời giải:

Brother /ˈbrʌðə(r)/

Thick /θɪk/

They /ðeɪ/

That /ðæt/

Đáp án B phát âm là /θ/, còn lại là /ð/

Đáp án: B

4. A.machine

B.parachute

C.champagne

D.cheer

Lời giải:

Machine /məˈʃiːn/

Parachute /ˈpærəʃuːt/

Champagne  /ʃæmˈpeɪn/

cheer /tʃɪə(r)/

Đáp án D phát âm là /tʃ/, còn lại là /ʃ/

Đáp án: D

5. A.doctor

B.hospital

C.pollution

D.tomorrow

Lời giải:

Doctor /ˈdɒktə(r)/

Hospital /ˈhɒspɪtl/

Pollution  /pəˈluːʃn/

Tomorrow  /təˈmɒrəʊ/

Đáp án C phát âm là /ə/, còn lại là /ɒ/

Đáp án: 

Bài 2

2. Read sentences and decide which sentences have Rising intonation or Falling intonation.

(Đọc các câu sau và quyết định câu nào có

Lời giải chi tiết:

 

Rising intonation

Falling intonation

What's the time?

 

x

Is this the blue one?

x

 

Have you got a pen?

x

 

Where do you live?

 

x

What's your name?

 

x

Is Jenny with you?

x

 

  Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài