Phonetics - Trang 3 Unit 7 VBT tiếng anh 7 mới

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

  1. 1.      Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

(Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại. Đọc to)

1. A.traffic

B.pavement

C.plane

D.station

Lời giải:

traffic /ˈtræfɪk/

pavement /ˈpvmənt/

plane /pln/

station /ˈstʃn/

Đáp án A phát âm là /æ/, còn lại phát âm là /eɪ/

Đáp án: A

2. A.recycle

B.vehicle

C.helicopter

D.reverse

Lời giải:

Recycle /ˌrˈsaɪkl/

Vehicle /ˈvəkl/

Helicopter /ˈhelɪkɒptə(r)/

Reverse /rɪˈvɜːs/

Đáp án: Không có đáp án

3. A.railway

B.mail

C.sail

D.captain

Lời giải:

Railway /ˈrlweɪ/

Mail /meɪl/

Sail /sl/

Captain /ˈkæptɪn/

Đáp án D phát âm là /æ/, còn lại phát âm là /eɪ/

Đáp án: D

4. A.sign

B.mistake

C.triangle

D.drive

Lời giải:

sign /sn/

mistake /mɪˈsteɪk/

triangle /ˈtræŋɡl/

drive /drv/

Đáp án B phát âm là /ɪ/, còn lại phát âm là /aɪ/

Đáp án: B

5. A.nearest

B.head

C.bread

D.health

Lời giải:

nearest /nɪə(r)ɪst/

head /hed/

bread /bred/

health /helθ/

Đáp án A phát âm là /ɪə/, còn lại phát âm là /e/

Đáp án:

Bài 2

  1. 1.      Put the words in the box into two groups.

(Sắp xếp từ trong hộp vào 2 nhóm)

/e/

/eɪ/

Internet /ˈɪntənet/

red /red/

ahead /əˈhed/

melody /ˈmelədi/

bed /bed/

safety /ˈsfti/

way /w/

wait /wt/

break /brk/

lane /ln/ 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài