Phonetics - Trang 3 Unit 7 VBT tiếng anh 7 mới

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1.      Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

(Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại. Đọc to)

 

Lời giải chi tiết:

1. A.traffic

B.pavement

C.plane

D.station

Lời giải:

traffic /ˈtræfɪk/

pavement /ˈpvmənt/

plane /pln/

station /ˈstʃn/

Đáp án A phát âm là /æ/, còn lại phát âm là /eɪ/

Đáp án: A

2. A.recycle

B.vehicle

C.helicopter

D.reverse

Lời giải:

Recycle /ˌrˈsaɪkl/

Vehicle /ˈvəkl/

Helicopter /ˈhelɪkɒptə(r)/

Reverse /rɪˈvɜːs/

Đáp án: Không có đáp án

3. A.railway

B.mail

C.sail

D.captain

Lời giải:

Railway /ˈrlweɪ/

Mail /meɪl/

Sail /sl/

Captain /ˈkæptɪn/

Đáp án D phát âm là /æ/, còn lại phát âm là /eɪ/

Đáp án: D

4. A.sign

B.mistake

C.triangle

D.drive

Lời giải:

sign /sn/

mistake /mɪˈsteɪk/

triangle /ˈtræŋɡl/

drive /drv/

Đáp án B phát âm là /ɪ/, còn lại phát âm là /aɪ/

Đáp án: B

5. A.nearest

B.head

C.bread

D.health

Lời giải:

nearest /nɪə(r)ɪst/

head /hed/

bread /bred/

health /helθ/

Đáp án A phát âm là /ɪə/, còn lại phát âm là /e/

Đáp án: 

Bài 2

1.      Put the words in the box into two groups.

(Sắp xếp từ trong hộp vào 2 nhóm)

/e/

/eɪ/

 

Lời giải chi tiết:

 

 

Internet /ˈɪntənet/

red /red/

ahead /əˈhed/

melody /ˈmelədi/

bed /bed/

 

safety /ˈsfti/

way /w/

wait /wt/

break /brk/

lane /ln/ 

 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài