Reading - Trang 14 Unit 8 VBT tiếng anh 7 mới

Read the text and then choose the best answer A, B, C, or D.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1.      Read the text and then choose the best answer A, B, C, or D.

(Đọc đoạn văn và sau đó chọn đáp án đúng nhất)

Geoffrey Hampden has a lot of friends and is very popular at parties. Everybody admired him for his fine sense of humour, except his six-year-old daughter, Jenny.

Recently, one of Geoffrey's closest friends asked him to make a speech at a wedding reception. This is the sort of thing that Geoffrey loves. He prepared the speech carefully and went to the weeding with Jenny. He included a large number of funny stories in the speech and, of course, it was a great success. As soon as he finished, Jenny told him she wanted to go home. Geoffrey was a little disappointed by this but he did as his daughter asked. On the way home, he asked Jenny if she enjoyed the speech. To his surprise, she said she didn't. Geoffrey asked her why this was so and she told him that she did not like to see so many people laughing at him!

 

Lời giải chi tiết:

1.      Why is Geoffrey very popular at parties?

A. Because he has a fine sense of humour.

B. Because he can make a good speech.

C. Because he has a lot of friends.

D. Because he is admired by everybody.

Lời giải:

Thông tin: Everybody admired him for his fine sense of humour, except his six-year-old daughter, Jenny

Đáp án: A

Tạm dịch: Tại sao Geoffrey rất phổ biến ở các bữa tiệc?

Vì anh ấy có khiếu hài hước

2.      What was he invited to do one day?

A. To go to a wedding.

B. To make jokes at a party.

C. To make a speech at a wedding reception.

D. To prepare a speech.

Lời giải:

Thông tin: Recently, one of Geoffrey's closest friends asked him to make a speech at a weeding reception.

Đáp án: C

Tạm dịch: Một ngày nào đó anh ấy được mời làm gì?

Phát biểu tại tiệc cưới

3.      What is Geoffrey interested in?

A. Going to weddings.

B. Making speeches at his friends’ weddings.

C. Making jokes.

D. Teasing his friends.

Lời giải:

Thông tin: Recently, one of Geoffrey's closest friends asked him to make a speech at a wedding reception. This is the sort of thing that Geoffrey loves

Đáp án: B

Tạm dịch: Geoffrey quan tâm đến điều gì?

Phát biểu tại đám cưới của bạn

4.      How did Geoffrey feel when his daughter asked him to take her home after his speech?

A. Annoyed.

B. Bored.

C. Terrified.

D. Disappointed.

Lời giải:

Thông tin: Geoffrey was a little disappointed by this but he did as his daughter asked

Đáp án: D

Tạm dịch: Geoffrey cảm thấy thế nào khi con gái ông yêu cầu ông đưa cô về nhà sau bài phát biểu của mình?

Thất vọng

5.      What did Geoffrey's daughter really dislike?

A. Her father's speech.

B. The way her father made jokes.

C. The wedding.

D. Seeing people laughing at her father.

Lời giải:

Thông tin: Geoffrey asked her why this was so and she told him that she did not like to see so many people laughing at him!

Đáp án: D

Tạm dịch: Con gái của Geoffrey thực sự không thích điều gì?

Thấy mọi người cười nhạo bố.

Dịch đoạn văn:

Geoffrey Hampden có rất nhiều bạn bè và rất nổi tiếng trong các bữa tiệc. Mọi người đều ngưỡng mộ anh vì khiếu hài hước, ngoại trừ cô con gái sáu tuổi của anh, Jenny.

Gần đây, một trong những người bạn thân nhất của Geoffrey đã yêu cầu anh phát biểu tại tiệc cưới. Đây là thứ mà Geoffrey yêu thích. Anh chuẩn bị bài phát biểu một cách cẩn thận và đi làm cỏ với Jenny. Ông đã bao gồm một số lượng lớn các câu chuyện hài hước trong bài phát biểu và tất nhiên, đó là một thành công lớn. Ngay khi anh nói xong, Jenny nói với anh rằng cô muốn về nhà. Geoffrey hơi thất vọng vì điều này nhưng anh đã làm như con gái anh yêu cầu. Trên đường về nhà, anh hỏi Jenny rằng cô có thích bài phát biểu không. Trước sự ngạc nhiên của anh, cô nói cô đã không làm thế. Geoffrey hỏi cô tại sao lại như vậy và cô nói với anh rằng cô không thích thấy nhiều người cười nhạo anh như vậy! 

Bài 2

1.      Choose the correct word A, B or C for each gap to complete the following passage.

(Chọn đáp án đúng A, B hoặc C cho mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau)

Modern cinema audiences expect to see plenty of thrilling scenes in action films. These scenes, which are (1) _____ as stunts, are usually (2) _____ by stuntmen who are specially trained to do dangerous things safely. (3) _____ can crash a car, but if you're shooting a film, you have to be extremely (4) _____, sometimes stopping (5) _____ in front of the camera and film crew. At an early (6) _____ in the production, an expert stuntman is (7) _____ in to work out the action scenes and form a team. He is the only person who can go (8) _____ the wishes of the director (9) _____ he will usually only do this in the (10) _____ of safety.

 

Lời giải chi tiết:

1. A.remarked

B.known

C.referred

D.named

Lời giải:

Remarked: nhận xét

Known: biết

Referred: tham khảo

Named: đặt tên

Đáp án: B

2. A.performed

B.given

C.made

D.displayed

Lời giải:

Performed: thực hiện

Given: đưa cho

Made: làm

Displayed: hiển thị

Đáp án: A

3. A.Everyone

B.Someone

C.Anyone

D.No one

Lời giải:

Everyone: mọi người

Someone: một số người

Anyone: bất kì ai

No one: không ai

Đáp án: C

4. A.detailed

B.plain

C.straight

D.precise

Lời giải:

Detailed: chi tiết

Plain: đơn giản

Straight: thẳng

Precise: tóm lược

Đáp án: D

5. A.right

B.exact

C.direct

D.strict

Lời giải:

Right: đúng

Exact: chính xác

Direct: thẳng thắn

Strict: nghiêm khắc

Đáp án: A

6. A.period

B.minute

C.part

D.stage

Lời giải:

Period: giai đoạn, chu kì

Minute: phút

Part: phần

Stage: giai đoạn

Đáp án: D

7. A.led

B.taken

C.drawn

D.called

Lời giải: call somebody in:  để nhờ ai đó đến giúp đỡ trong tình huống khó khăn

Đáp án: D

8. A.over

B.against

C.through

D.across

Lời giải: go against something: phản đối

Đáp án: B

9. A.despite

B.so

C.although

D.otherwise

Lời giải: Although/ though/ even though + S + V, mệnh đề = Despite/ In spite of + V-ing/ danh từ/ cụm danh từ, mệnh đề: Mặc dù …, nhưng

So: vậy

Otherwise: nếu không thì

Đáp án: C

10. A.interests

B.needs

C.purposes

D.regards

Lời giải: in the interest(s) of something: để giúp đỡ hoặc đạt được cái gì

Đáp án: A

Dịch đoạn văn:

Khán giả điện ảnh hiện đại hy vọng sẽ thấy nhiều cảnh ly kỳ trong các bộ phim hành động. Những cảnh này, được thực hiện như các pha nguy hiểm, thường được thực hiện bởi các diễn viên đóng thế được đào tạo đặc biệt để làm những việc nguy hiểm một cách an toàn. Bất cứ ai cũng có thể đâm xe, nhưng nếu bạn đang quay một bộ phim, bạn phải cực kỳ chính xác, đôi khi dừng lại ngay trước máy quay và đoàn làm phim. Ở giai đoạn đầu của quá trình sản xuất, một diễn viên đóng thế chuyên gia được mời đến để thực hiện các cảnh hành động và thành lập một đội. Anh ấy là người duy nhất có thể đi ngược lại mong muốn của giám đốc mặc dù anh ấy thường sẽ chỉ làm điều này vì lợi ích của sự an toàn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài