Reading - Trang 22 Unit 9 VBT tiếng anh 7 mới

Read the text and then choose the best answer A, B, C, or D.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1.      Read the text and then choose the best answer A, B, C, or D.

(Đọc văn bản và sau đó chọn đáp án đúng nhất)

Visit the Edinburgh Festival

Every year, thousands of people come to Edinburgh, the capital city of Scotland, to be part of the Edinburgh Festival. For three weeks every August and September the city is filled with actors and artists from all over the world. They come to Edinburgh for the biggest arts festival in Britain. During this time, the streets of the city are alive with music and dance from early in the morning untill late at night. You can even see artists painting pictures on the streets.

Tens of thousands of tourists come to the festival to see new films and plays and to hear music played by famous musicians. This year, you can see over five hundred performances with actors from more than forty countries.

The tickets for these performances are quite cheap, and it is usually easier to see your favourite star in Edinburgh than it is in London. So come to Edinburgh next summer!

 

Lời giải chi tiết:

1. How many people come to attend the Edinburgh Festival every year?

A.Thousand people

B.Thousands of people

C.Some people

D.Few people

Thông tin: Every year, thousands of people come to Edinburgh, the capital city of Scotland, to be part of the Edinburgh Festival

Đáp án: B

Tạm dịch:

Có bao nhiêu người đến tham dự lễ hội Edinburgh mỗi năm?

Hàng ngàn người

2. How long does the Edinburgh Festival last?

A.Two months

B.Three months

C.Three weeks

D.For 3 weeks every August and September

Thông tin: For three weeks every August and September the city is filled with actors and artists from all over the world.

Đáp án: D

Tạm dịch: Lễ hội Edinburgh kéo dài bao lâu?

Trong 3 tuần vào tháng 8 và tháng 9

3. What can you even see artists doing on the streets?

A.Playing the guitar on the streets

B.Singing songs on the streets

C.Painting pictures on the streets

D.Dancing on the streets

Thông tin: You can even see artists painting pictures on the streets.

Đáp án: C

Tạm dịch: Bạn thậm chí có thể nhìn thấy các nghệ sĩ làm gì trên đường phố?

Vẽ tranh trên đường phố

4. How many performances can people see this year?

A.Tens of thousands

B.Thousands

C.Some people

D.Over five hundreds

Thông tin: This year, you can see over five hundred performances with actors from more than forty countries.

Đáp án: D

Tạm dịch: Mọi người có thể xem bao nhiêu buổi biểu diễn trong năm nay?

Hơn năm trăm

5. How much are the tickets for these performances?

A.Very cheap

B.Very expensive

C.Not cheap

D.Not quite expensive

Thông tin: The tickets for these performances are quite cheap, and it is usually easier to see your favourite star in Edinburgh than it is in London.

Đáp án: A

Tạm dịch: Bao nhiêu là vé cho những buổi biểu diễn?

Rất rẻ

Dịch đoạn văn:

Tham quan lễ hội Edinburgh

Mỗi năm, hàng ngàn người đến Edinburgh, thủ đô của Scotland, là một phần của Lễ hội Edinburgh. Trong ba tuần vào tháng Tám và tháng Chín, thành phố này có rất nhiều diễn viên và nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới. Họ đến Edinburgh để tham dự lễ hội nghệ thuật lớn nhất ở Anh. Trong thời gian này, đường phố của thành phố sống động với âm nhạc và khiêu vũ từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya. Bạn thậm chí có thể nhìn thấy các nghệ sĩ vẽ tranh trên đường phố.

Hàng chục ngàn khách du lịch đến lễ hội để xem những bộ phim và vở kịch mới và nghe nhạc được chơi bởi những nhạc sĩ nổi tiếng. Năm nay, bạn có thể xem hơn năm trăm buổi biểu diễn với các diễn viên từ hơn bốn mươi quốc gia.

Vé cho các buổi biểu diễn này khá rẻ, và thường dễ dàng nhìn thấy ngôi sao yêu thích của bạn ở Edinburgh hơn là ở London. Vì vậy, hãy đến Edinburgh vào mùa hè tới! 

Bài 2

1.      Read the conversation and answer the questions.

(Đọc đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi)

Mary: Hi, Hoa.

Hoa: Hi, Mary.

Mary: What did you do last weekends?

Hoa: I went to Hoi Mua Festival with my parents.

Mary: Where is it?

Hoa: It's in Phu Yen.

Mary: What is it about?

Hoa: Ah. It's held to thank the Rice God for the crop, and to pray for better crops in the future.

Mary: Really? What do people usually do at the festival?

Hoa: People play drums, sing songs and dance. They also drink rice wine through a long thin bamboo tube. My father likes it.

Mary: Are there any other activities?

Hoa: Yes. There are cultural shows, buffalo races, and traditional games.

Mary: Oh, that sounds really interesting. How often does it take?

Hoa: Every March.

Mary: I would like to go there next year.

 

Lời giải chi tiết:

Questions:

What did Hoa do last weekends?

Thông tin: Mary: What did you do last weekends?

Hoa: I went to Hoi Mua Festival with my parents.

Đáp án: She went to Hoi Mua Festival

Tạm dịch: Hoa đã làm gì vào cuối tuần trước?

Cô đến lễ hội Hội Mùa

Who did she go with?

Thông tin: Mary: What did you do last weekends?

Hoa: I went to Hoi Mua Festival with my parents.

Đáp án: She went with her parents

Tạm dịch: Cô ấy đã đi với ai?

Cô ấy đã đi với bố mẹ cô ấy

What is Hoi Mua held for?

Thông tin: Mary: What is it about?

Hoa: Ah. It's held to thank the Rice God for the crop, and to pray for better crops in the future.

Đáp án: It's held to thank the Rice God for the crop, and to pray for better crops in the future.

Tạm dịch: Hội Mùa được tổ chức để làm gì?

Nó được tổ chức để cảm ơn Thần lúa vì vụ mùa và cầu nguyện cho mùa màng tốt hơn trong tương lai.

What do people usually do at the festival?

Thông tin: Mary: Really? What do people usually do at the festival?

Hoa: People play drums, sing songs and dance. They also drink rice wine through a long thin bamboo tube. My father likes it.

Đáp án: People play drums, sing songs and dance. They also drink rice wine through a long thin bamboo tube.

Tạm dịch: Mọi người thường làm gì tại lễ hội?

Mọi người chơi trống, hát những bài hát và nhảy múa. Họ cũng uống rượu gạo qua một ống tre dài mỏng

Would Mary like to go there?

Thông tin: Mary: I would like to go there next year.

Đáp án: Yes, she would

Tạm dịch: Mary có thích đến đây không?

Có, cô ấy thích

Dịch đoạn hội thoại:

Mary: Chào, Hoa.

Hoa: Chào, Mary.

Mary: Bạn đã làm gì vào cuối tuần trước?

Hoa: Tôi đã đến lễ hội Hội Mua cùng bố mẹ.

Mary: Nó ở đâu?

Hoa: Đó là ở Phú Yên.

Mary: Nó là về cái gì?

Hoa: À. Nó được tổ chức để cảm ơn Thần lúa vì vụ mùa và cầu nguyện cho mùa màng tốt hơn trong tương lai.

Mary: Thật sao? Mọi người thường làm gì tại lễ hội?

Hoa: Mọi người chơi trống, hát và nhảy. Họ cũng uống rượu gạo qua một ống tre dài mỏng. Bố tôi thích nó.

Mary: Có hoạt động nào khác không?

Hoa: Vâng. Có các chương trình văn hóa, các cuộc đua trâu, và các trò chơi truyền thống.

Mary: Ồ, điều đó thực sự thú vị. Làm thế nào thường mất?

Hoa: Mỗi tháng ba.

Mary: Tôi muốn đến đó vào năm tới. 

Bài 3

1.      Choose the correct word A, B or C for each gap to complete the following passage.

(Chọn đáp án đúng cho mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau)

Yesterday, Carlos went (1) _____ La Tomatina. The festival is held on the last Wednesday of August every year in Bũnol, Spain. (2) _____ were thousands of people there. In the morning, many people tried (3) _____ up the pole to get the ham. At 11 a.m., they (4) _____ a jet from the water cannons and the chaos began. Bags of tomatoes from trucks were (5) _____ to the crowds, and they began throwing tomatoes at one another. They all had to wear goggles (6) _____ their eyes.

After one hour, they saw another jet and stopped (7) _____. The whole town square (8) _____ red with rivers of tomato juice. Finally, they tried tomato Paella, a (9) _____ Spanish rice dish. Together with local people and tourists, they enjoyed the (10) _____ food and drinks.

 

Lời giải chi tiết:

1. A.at

B.in

C.to

Lời giải: go to somewhere: đi đến đâu

Đáp án: C

2. A.There

B.They

C.That

Lời giải: There is/ are (was/were) + N: Có

Đáp án:  A

3. A.to climb

B.climb

C.climbing

Lời giải: try to do something: cố gắng làm gì

Đáp án: A

4. A.see

B.saw

C.seen

Lời giải: Đoạn văn trần thuật lại các việc đã diễn ra trong quá khứ => thì hiện tại đơn

Đáp án: B

5. A.throw

B.threw

C.thrown

Lời giải: tobe + PII => câu bị động

Đáp án: C

6. A.to protect

B.protect

C.protected

Lời giải: Rút gọn mệnh đề về to V_inf

Đáp án: A

7. A.to throw

B.throw

C.throwing

Lời giải: stop (doing something): dừng làm gì

Đáp án: A

8. A.is

B.are

C.was

Lời giải: Đoạn văn trần thuật lại các việc đã diễn ra trong quá khứ => thì hiện tại đơn

Đáp án: C

9. A.tradition

B.traditional

C.traditionally

Lời giải: Cần điền vào chỗ trống một tính từ

Đáp án: B

10. A.good

B.well

C.better

Lời giải: Cần điền vào chỗ trống một tính từ

Đáp án: A

Dịch đoạn văn:

Hôm qua, Carlos đã đến La Tomatina. Lễ hội được tổ chức vào thứ Tư cuối cùng của tháng 8 hàng năm tại Bũnol, Tây Ban Nha. Có hàng ngàn người ở đó. Vào buổi sáng, nhiều người đã cố gắng trèo lên cột để lấy giăm bông. Vào lúc 11 giờ sáng, họ thấy một máy bay phản lực từ vòi rồng và sự hỗn loạn bắt đầu. Những túi cà chua từ xe tải bị ném vào đám đông, và họ bắt đầu ném cà chua vào nhau. Tất cả họ đều phải đeo kính bảo vệ mắt.

Sau một giờ, họ thấy một chiếc máy bay phản lực khác và ngừng ném. Toàn bộ quảng trường thị trấn đỏ rực với những dòng nước ép cà chua. Cuối cùng, họ đã thử cà chua Paella, một món cơm truyền thống của Tây Ban Nha. Cùng với người dân địa phương và khách du lịch, họ thưởng thức các món ăn và đồ uống ngon 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài