Phonetics - Trang 33 Unit 4 VBT tiếng anh 7 mới

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

(Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại. Đọc to)

1. A.few

B.new

C.sew

D.nephew

Lời giải:

Few /fj/

New /nj/

Sew /səʊ/

nephew /ˈnefj/

Đáp án C phát âm là /əʊ/, còn lại là /uː/

Đáp án: C

2. A.closed

B.practiced

C.asked

D.stopped

Lời giải:

Closed /kləʊzd/

Practiced /ˈpræktɪst/

Asked /ɑːskt/

Stopped /stɒpt/

Đáp án A phát âm là /d/, còn lại là /t/

Đáp án: A

3. A.tired

B.my

C.arrive

D.gift

Lời giải:

Tired /ˈtəd/

M/maɪ/

Arrive /əˈrv/

Gift /ɡɪft/

Đáp án D phát âm là /ɪ/, còn lại là /aɪ/

Đáp án: D

4. A.tables

B.noses

C.boxes

D.changes

Lời giải:

Tables /ˈteɪblz/

Noses /nəʊziz/

Boxes /bɒksiz/

Changes /tʃeɪndʒiz/

Đáp án A phát âm là /z/, còn lại là /iz/

Đáp án: A

5. A.son

B.sugar

C.soup

D.sing

Lời giải:

Son /sʌn/

Sugar /ˈʃʊɡə(r)/

Soup /suːp/

Sing /sɪŋ/

Đáp án B phát âm là /ʃ/, còn lại là /s/

Đáp án:

Bài 2

2. Put the words in the box into two groups.

(Sắp xếp các từ trong hộp vào 2 nhóm)

/ʃ/

/ʒ/

Wash/wɒʃ/

Shoulder  /ˈʃəʊldə(r)/

Fashion /ˈfæʃn/

Show /ʃəʊ/

Station  /ˈsteɪʃn/

Short /ʃɔːt/

Optional  /ˈɒpʃənl/

Ocean /ˈəʊʃn/

Shank /ʃɑːk/

Shelter /ˈʃeltə(r)/

Measure /ˈmeʒə(r)/

Usually /ˈjuːʒuəli/

Television /ˈtelɪvɪʒn/

Pleasure /ˈpleʒə(r)/

Treasure /ˈtreʒə(r)/

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài