Phonetics - Trang 46 Unit 12 VBT tiếng anh 7 mới

Put the words in the box into two groups. Read the words aloud.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Put the words in the box into two groups. Read the words aloud.

(Sắp xếp các từ trong hộp vào 2 nhóm. Đọc to)

Lời giải chi tiết:

Stress on 1st syllable (Trọng âm ở âm tiết thứ nhất)

Stress on 2nd syllable (Trọng âm ở âm tiết thứ hai)

Natural /ˈnætʃrəl/

Easter /ˈiːstə(r)/

Festival /ˈfestɪvl/

Energy /ˈenədʒi/

Water /ˈwɔːtə(r)/

Disaster /dɪˈzɑːstə(r)/

Pollution /pəˈluːʃn/

Enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/

Perform /pəˈfɔːm/

Enormous /ɪˈnɔːməs/ 

 

Bài 2

2. Read the following sentences aloud.

(Đọc to các câu sau)

Lời giải chi tiết:

1. Easter is a joyful festival in many countries.  

2. Tropical storm is one of three different words for the same natural disaster.  

3. Solar energy doesn't cause pollution.  

4. My children enjoy watching the animals to perform.  

5. Don't waste water or you'll get an enormous bill. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài