Reading - Trang 36 Unit 4 VBT tiếng anh 7 mới

Put a word from the box in each gap to complete the following passage.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Put a word from the box in each gap to complete the following passage.

(Chọn một từ trong hộp điền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau)

Boring

Clothes

Enjoy

Never

Hair

Parties

Late

Think

Unusual

At the moment

Lời giải chi tiết:

Boring       : chán (adj)

Clothes: quần áo (n)

Enjoy: thưởng thức (v)

Never: không bao giờ (adv)

Hair: tóc (n)

Parties: bữa tiệc (n)          

Late: muộn (adj)

Think: nghĩ (v)

Unusual: bất thường (adj)

At the moment: tại thời điểm này

An interview with Robbie William

Is this Robbie Williams? No, it isn’t. This man looks like Robbie Williams but his name is Kevin Black. Kevin has an (1) _______ job. He goes to the party every weekend. That’s because he’s a “celebrity lookalike”. Our reporter, June Richardson, interviewed Kevin.

Lời giải: Cần điền vào chỗ trống một tính từ phù hợp về nghĩa

Đáp án: Unusual

June: What do you do in your job, Kevin?

Kevin: I go to (2) _______ and I dance and sing Robbie Williams songs.

Lời giải: go to parties: đến những bữa tiệc

Đáp án: parties

June: Do people (3) _______ you are really Robbie Williams?

Lời giải: Cần điền một động từ phù hợp về nghĩa

Đáp án: think

Kevin: No, not very often. I try to look like Robbie. I wear the same (4) _______ 

Lời giải: wear clothes: mặc quần áo

Đáp án: clothes

and my (5) _______ is the same, but people don’t often think I’m really Robbie Williams.

Lời giải: Cần điền một danh từ hợp nghĩa

Đáp án: hair

June: What are you doing (6) _______?

Lời giải: Cần điền một trạng từ là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn

Đáp án: at the moment

Kevin: This evening, I’m going to a party in London. It’s a 21st birthday party and I’m singing five Robbie Williams songs.

June: Do you (7) _______ your job?

Lời giải: Cần điền một động từ hợp nghĩa

Đáp án: enjoy

Kevin: Yes, I love it. It’s never (8) _______ 

Lời giải: Cần điền một tính từ hợp nghĩa

Tạm dịch: boring

and I get up (9) _______  every morning.

Lời giải: get up late: dậy muôn

Tạm dịch: late

June: Do you like Robbie Williams’s music?

Kevin: Yes, I do. But I always listen to it when I’m working so I (10) _______ listen to it at home.

Lời giải: Cần điền một trạng từ hợp nghĩa

Đáp án: never

Dịch đoạn văn:

Một cuộc phỏng vấn với Robbie William

    Đây có phải là Robbie Williams không? Không, đó là không. Người đàn ông này trông giống Robbie Williams nhưng tên anh ta là Kevin Black. Kevin có một công việc khác thường. Anh ấy đi dự tiệc vào mỗi cuối tuần. Đó là vì anh ấy là một người nổi tiếng giống như người Viking. Phóng viên của chúng tôi, June, Richardson, đã phỏng vấn Kevin.

June: Bạn làm gì trong công việc của mình, Kevin?

Kevin: Tôi đi dự tiệc và tôi nhảy và hát những bài hát của Robbie Williams.

June: Mọi người có nghĩ bạn thực sự là Robbie Williams không?

Kevin: Không, không thường xuyên lắm. Tôi cố gắng để trông giống như Robbie. Tôi mặc quần áo giống nhau và tóc của tôi cũng vậy, nhưng mọi người không nghĩ rằng tôi thực sự là Robbie Williams.

June: Bạn đang làm gì vào lúc này?

Kevin: Tối nay, tôi sẽ đi dự tiệc ở London. Đó là một bữa tiệc sinh nhật lần thứ 21 và tôi đã hát năm bài hát của Robbie Williams.

June: Bạn có thích công việc của mình không?

Kevin: Vâng, tôi thích nó. Nó không bao giờ nhàm chán và tôi thức dậy muộn mỗi sáng.

June: Bạn có thích nhạc Robbie Williams hay không?

Kevin: Vâng, tôi có. Nhưng tôi luôn lắng nghe nó khi tôi làm việc vì vậy tôi không bao giờ nghe nó ở nhà. 

Bài 2

2. Read and circle the best option A, B, C or D to complete the passage.

(Đọc và chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành đoạn văn)

One of the first novels in the history of literature (1) ______ written in England in 1719. It was Robinson Crusoe by Daniel Defoe. Daniel Defoe was born (2) ______ London in the family of a rich man. When Daniel was a schoolboy, he began to write stories. After (3) ______ school, he worked in his father’s shop and (4) _____ articles for newspapers. Defoe visited many countries and met many people. That helped him (5) _____ in his writings.

In 1719, when Defoe was sixty years old, he wrote the novel Robinson Crusoe which (6) _____ him famous. Defoe used in his book a true story about a sailor who (7) _____ on an island for four years. Robinson Crusoe in Defoe’s novel lived on an island for twenty-eight years. People liked (8) _____ novel in England and in many other countries, Daniel Defoe wrote other books. (9) _____, his novel Robinson Crusoe was the (10) _____ famous. Defoe was not a rich man when he died in 1731.

Lời giải chi tiết:

1. A.has

B.have

C.was

D.were

Lời giải: in 1719=> thì quá khứ đơn; written => câu bị động

Đáp án: C

2. A.in

B.at

C.on

D.from

Lời giải: “In” sẽ dùng cho các địa điểm chung chung như khu vực, quốc gia, thành phố… mang tính bao quát lớn

Giới từ “on” sẽ dùng các địa điểm cụ thể hơn

Giới từ “at” sẽ chỉ các địa điểm chính xác, có địa chỉ cụ thể

Đáp án: A

3. A.coming

B.going

C.staying

D.leaving

Lời giải: leave school: thôi học

Đáp án: D

4. A.sold

B.wrote

C.bought

D.read

Lời giải:

Sold: bán

Wrote: viết

Bought: mua

Read: đọc

Đáp án: A

5. A.few

B.much

C.plenty

D.many

Lời giải: few/ many + N(đếm được)

plenty (of something): nhiều

much + N(không đếm được)

Đáp án: B

6. A.made

B.did

C.brought

D.let

Lời giải: make somebody/something/yourself + adj: làm ai/ cái gì trở thành như thế nào

Đáp án: A

7. A.visited

B.came

C.went

D.lived

Lời giải:

Visited: thăm

Came: đến

Went: đi

Lived: sống

Đáp án: D

8. A.a

B.an

C.the

D.Ø

Lời giải: novel là danh từ đã xác định

Đáp án: C

9. A.And

B.Because

C.So

D.However

Lời giải: Chỉ có đáp án là However đứng trước dấu phẩy khi đứng ở đầu câu

Đáp án: D

10. A.very

B.much

C.most

D.best

Lời giải: So sánh hơn nhất

Đáp án: C

Dịch đoạn văn:

Một trong những tiểu thuyết đầu tiên trong lịch sử văn học được viết ở Anh vào năm 1719. Đó là Robinson Crusoe của Daniel Defoe. Daniel Defoe sinh ra ở London trong gia đình của một người đàn ông giàu có. Khi Daniel còn là một cậu học sinh, anh bắt đầu viết truyện. Sau khi rời trường, anh làm việc trong cửa hàng của cha mình và viết bài cho các tờ báo. Defoe đã đến thăm nhiều quốc gia và gặp gỡ nhiều người. Điều đó đã giúp anh ta nhiều trong các tác phẩm của mình.

Năm 1719, khi Defoe sáu mươi tuổi, ông đã viết cuốn tiểu thuyết Robinson Crusoe khiến ông trở nên nổi tiếng. Defoe sử dụng trong cuốn sách của mình một câu chuyện có thật về một thủy thủ sống trên một hòn đảo trong bốn năm. Robinson Crusoe trong tiểu thuyết Defoe chanh sống trên một hòn đảo trong hai mươi tám năm. Mọi người thích tiểu thuyết ở Anh và ở nhiều nước khác, Daniel Defoe đã viết những cuốn sách khác. Tuy nhiên, cuốn tiểu thuyết Robinson Crusoe của ông là nổi tiếng nhất. Defoe không phải là một người đàn ông giàu có khi ông qua đời vào năm 1731. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài