Phonetics - trang 5 Unit 1 VBT tiếng anh 7 mới

Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Read the words aloud.

(Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại. Đọc to)

1. A.game

B.arrange

C.skate

D.cake

Lời giải:

Game /ɡm/

Arrange /əˈreɪndʒ/

Skate /skt/

Cake  /kk/

Đáp án B phát âm là /ə/, còn lại là /eɪ/

Đáp án: B

2. A.hobby

B.doll

C.collect

D.over

Lời giải:

Hobby /ˈhɒbi/

Doll /dɒl/

Collect /kəˈlekt/

Over /ˈəʊvə(r)/

Đáp án: Không có đáp án

3. A.difficult

B.unusual

C.uncle

D.result

Lời giải:

Difficult /ˈdɪfɪkəlt/

Unusual /ʌnˈjuːʒuəl/

Uncle /ˈʌŋkl/

Result /rɪˈzʌlt/

Đáp án A phát âm là /ə/, còn lại là /ʌ/

Đáp án: A

4. A.piano

B.fish

C.like

D.badminton

Lời giải:

Piano /piˈænəʊ/

Fish /fɪʃ/

Like /lk/

Badminton /ˈbædmɪntən/

Đáp án C phát âm là /aɪ/, còn lại là /i/

Đáp án: C

5. A.rest

B.help

C.garden

D.identify

Lời giải: 

Rest /rest/

Help /help/

Garden /ˈɡɑːdn/

Identify /aɪˈdentɪfaɪ/

Đáp án C phát âm là /ɑː/, còn lại là /e/

Đáp án: C

Bài 2

2. Put the words in the box into two groups. 

(Sắp xếp các từ trong hộp vào hai nhóm)

/ə/

/3:/

Arrange /əˈreɪndʒ/

Gardening /ˈɡɑːdnɪŋ/

Model /ˈmɒdl/

pottery /ˈpɒtəri/

melody /ˈmelədi/

World  /wɜːld/

Service /ˈsɜːvɪs/

Sunburn /ˈsʌnbɜːn/

Surfing  /ˈsɜːfɪŋ/

Expert  /ˈekspɜːt/

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài