Presentation skills – SBT Tiếng Anh 6 – Right on!

Tổng hợp bài tập phần Presentation skills – SBT Tiếng Anh 6 – Right on!

Quảng cáo

Đề bài

Presentation skills

Look at the picture. Tick (✓) what is approciate for good presentation.

(Nhìn tranh. Tích dấu ✓ nếu bạn coi đó là cách thuyết trình hay.)

Lời giải chi tiết

1. Smile and look at your audience 

(Mỉm cười và nhìn vào khán giả của bạn)

4. Use visuals (maps, posters,graphs,etc,…

(Sử dụng hình ảnh (bản đồ, áp phích, đồ thị, v.v.,…)


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close