Fun time hello! – Fun time – SBT Tiếng Anh 6 – Right on!

Tổng hợp bài tập phần Fun time hello! – Fun time – SBT Tiếng Anh 6 – Right on!

Quảng cáo

Đề bài

Play the game in pairs or small group. Use rubbers as markers. Roll the dice to move across the board.

(Chơi trò chơi theo cặp hoặc nhóm nhỏ. Sử dụng cục tẩy làm điểm đánh dấu. Lăn xúc xắc để di chuyển trên bàn cờ.)

Lời giải chi tiết

 

1. What’s the country?

 

 

=> Canada

(1. Đất nước là gì?

=> Canada)

2. Choose the correct item

 

Han and I_____Vietnamsese

 

a. am                       b. is                       c. are

 

 

=> C

(Hân và tôi là người Việt Nam)

 

 

3. Name the sport

 

M___a___

 

=> Material arts

(Tên của môn thể thao 

=> Nghệ thuật vật chất)

 

 

4. Ask a player his/her age.

 

 

=> How old are you?

(Hỏi tuổi của một người chơi 

=> Bạn bao nhiêu tuổi)

 

 

5. Move ahead 3 spaces

 

 

6. Name the sport

 

 

=> Gymnastics

(Tên của môn thể thao

=>Thể dục)

 

 

7. What’s the country?

 

 

=> South Africa

(Đất nước này là gì

=> Nam Phi)

 

 

8. Complete the sentence. 

 

=> Maria is from Greece. She’s Greek.

(Hoàn thành câu sau 

Maria đến từ Hy Lạp. Cô ấy là người Hy Lạp)

 

9. Complete the sentence.

 

=> My uncle’s son is my cousin

(Hoàn thành câu sau 

=>Con trai của chú tôi là anh họ tôi)

 

10. Go back 2 spaces

 

 

11. What’s the country?

 

 

=> Vietnam

(Đất nước này là?

=> Việt Nam)

 

 

12. Complete the sentence.

 

=> Jack is from the UK. He’s British

(Hoàn thành câu sau 

=> Jack đến từ Vương quốc Anh. Anh là người nước Anh)

 

13. Complete the sentence

 

=> My mum’s sister is my aunt

(Hoàn thành câu sau 

=> Chị gái của mẹ tôi là bác tôi)

 

 

14. Move ahead 2 spaces

 

 

15. What’s the country?

 

=> Australia

(Đất nước này là?

=> Úc)


Loigiaihay.com


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close