4f. Reading – Unit 4. Holidays! – SBT Tiếng Anh 6 – Right on!

Tổng hợp bài tập phần 4f. Reading – Unit 4. Holidays! – SBT Tiếng Anh 6 – Right on!

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1:* Read the email and match the phrases.

(Đọc email và nối các cụm từ.)

Text 1: Visit Hạ Long Bay A UNESCO World Heritage Site

Fly your family and friends to Hạ Long Bay, Vietnam for an amazing summer holiday. Enjoy the stunning views and crystal-clear water. Remember to bring your camera!

FROM €2,400 PER PERSON.

Your next adventure is waiting for you.

Text 2:

From: Kim

To: Martin

Hi Martin, I'm writing to you from Ha Long Bay in Northern Vietnam. It's fantastic! I'm here with my parents. The weather is hot and tropical. We're staying in a hotel by the beach. We're having lots of fun here! In the morning, we usually go sightseeing and in the afternoon, we go to the beach. Then, we have dinner at the hotel in the evening. 

Right now, we're having breakfast. I'm eating bánh mì - a delicious Vietnamese breakfast sandwich. My parents are having a cup of coffee. Later, we're going kayaking around the bay. I'm so excited.

See you soon.

 Kim

1. Hạ Long Bay is

2. Kim’s parents

3. Kim

a. are having coffee.

b. is staying in a hotel.

c. in northern Vietnam.


Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Văn bản 1:

Bay cùng gia đình và bạn bè của bạn đến Vịnh Hạ Long, Việt Nam để có một kỳ nghỉ hè tuyệt vời. Tận hưởng tầm nhìn tuyệt đẹp và làn nước trong như pha lê. Hãy nhớ mang theo máy ảnh của bạn.

TỪ 2.400 € MỖI NGƯỜI.

Cuộc phiêu lưu tiếp theo của bạn đang chờ đợi bạn.

Văn bản 2:

Từ: Kim

Tới: Martin

Xin chào Martin, tôi viết thư cho bạn từ Vịnh Hạ Long, miền Bắc Việt Nam. Thật tuyệt vơi! Tôi ở đây với bố mẹ tôi. Thời tiết nóng và nhiệt đới. Chúng tôi đang ở trong một khách sạn bên bờ biển. Chúng tôi đang ở đây rất vui! Vào buổi sáng, chúng tôi thường đi ngắm cảnh và buổi chiều, chúng tôi đi biển. Sau đó, chúng tôi ăn tối tại khách sạn vào buổi tối.

Ngay bây giờ, chúng tôi đang ăn sáng. Tôi đang ăn bánh mì - một món bánh mì bữa sáng ngon lành của Việt Nam. Bố mẹ tôi đang uống một tách cà phê. Sau đó, chúng tôi sẽ chèo thuyền kayak quanh vịnh. Tôi rất phấn khích.

Hẹn sớm gặp lại.

Kim

Lời giải chi tiết:

1 - c

2 - a

3 - b

1 - c. Ha Long Bay is in Northern Vietnam.

(Vịnh Hạ Long thuộc miền Bắc Việt Nam.)

2 - a. Kim’s parents are having coffee.

(Cha mẹ của Kim đang uống cà phê.)

3 - b. Kim is staying in a hotel.

(Kim đang ở trong một khách sạn.)

Bài 2

2: **Read the email and mark the sentences R(right), W (wrong) or DS (doesn't say).

(Đọc email và đánh dấu câu R(đúng), W (sai) hoặc DS (không nhắc đến).)

1. Kim is on holiday with her friends. 

2. Kim usually goes to the beach in the afternoon. 

3. Kim likes drinking coffee. 

Lời giải chi tiết:

1. W

Kim is on holiday with her friends.

(Kim đang đi nghỉ với bạn bè của cô ấy.)

2. R

Kim usually goes to the beach in the afternoon.              

(Kim thường đi biển vào buổi chiều.)

3. DS

Kim likes drinking coffee. 

(Kim thích uống cà phê.)

Bài 3

3: *** Complete the table with information from the advert and the email.

(Hoàn thành bảng với thông tin từ quảng cáo và email.)

Kim's holiday

Place: 1) ____________________

How to get there: 2)_____________________

Weather: 3)____________________________

What to pack: 4)________________________

Where to stay: 5)_______________________

Evening activities: 6)____________________

Cost per person: 7)_____________________

Today's plan: 8)________________________

Lời giải chi tiết:

Kim's holiday (Kỳ nghỉ của Kim)

Place: 1) Hạ Long Bay, northern Vietnam.

(Địa điểm: Vịnh Hạ Long, miền Bắc Việt Nam.)

How to get there: 2) by aeroplane

(Làm thế nào để đến đó: bằng máy bay)

Weather: 3) hot and tropical

(Thời tiết: nóng và nhiệt đới)

What to pack: 4) camera

(Những gì cần đóng gói: máy ảnh)

Where to stay: 5) hotel by the beach

(Nơi ở: khách sạn bên bãi biển)

Evening activities: 6) dinner at the hotel

(Hoạt động buổi tối: ăn tối tại khách sạn)

Cost per person: 7) € 2.400

(Chi phí mỗi người:  € 2.400)

Today's plan: 8) go kayaking around the bay

(Kế hoạch hôm nay: chèo thuyền kayak vòng quanh vịnh)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close