6. Present how to be a smart traveller – Presentation skills – SBT Tiếng Anh 6 – Right on!

Tổng hợp bài tập phần 6. Present how to be a smart traveller – Presentation skills – SBT Tiếng Anh 6 – Right on!

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1.* Look at the quotations and the visuals. Which one would you choose to start your presentation? Why?

(Nhìn vào các câu trích dẫn và hình ảnh. Bạn sẽ chọn cái nào để bắt đầu bài thuyết trình của mình? Tại sao?)

Think of a quotation to attract the audience's attention. Use a simple layout and images that are related to the theme.

(Hãy nghĩ ra một câu trích dẫn để thu hút sự chú ý của khán giả. Sử dụng bố cục đơn giản và hình ảnh có liên quan đến chủ đề.)


Lời giải chi tiết:

I would choose the first one because it has got a simple layout and the image is related to the theme.

(Tôi sẽ chọn cái đầu tiên vì nó có bố cục đơn giản và hình ảnh có liên quan đến chủ đề.)

Bài 2

2.* Read the extracts. In which extract has the speaker expanded on the main idea? Underline the transition words each speaker has used.

(Đọc phần trích. Người nói đã mở rộng ý chính trong đoạn trích nào? Gạch chân các từ chuyển tiếp mà mỗi người nói đã sử dụng.)

A. First of all, to be a smart traveller you need to know how to read a map. If you don't, you might get lost.

B. First of all, you need to know how to read a map. Also, you need to learn about the local culture. Finally, you shouldn't waste

Lời giải chi tiết:

A. First of all, to be a smart traveller you need to know how to read a map. If you don't, you might get lost.

B. First of all, you need to know how to read a map. Also, you need to learn about the local culture. Finally, you shouldn't waste

(A. Trước hết, để trở thành một du khách thông minh, bạn cần biết cách đọc bản đồ. Nếu không, bạn có thể bị lạc.

B. Trước hết, bạn cần biết cách đọc bản đồ. Ngoài ra, bạn cần tìm hiểu về văn hóa địa phương. Cuối cùng, bạn không nên lãng phí)

Bài 3

3. * Match the ideas below (1-3) to the sentences (a-c) that expand them. Then link the ideas (1-3) using transition words.

(Nối các ý dưới đây (1-3) với các câu (a-c) để mở rộng chúng. Sau đó liên kết các ý (1-3) bằng cách sử dụng các từ chuyển tiếp.)

1. Respect the animals,_______

2. Don't drop litter,___________

3. Learn about the local culture,________

a. leave a place how you found it and treat the place with respect.

b. respect the people and their customs and always ask them before you take their photos.

c. never treat them badly. For example, don't take part in any tourist attraction that hurts them such as riding an elephant.

Lời giải chi tiết:

1 - c (Tôn trọng động vật, đừng bao giờ đối xử tệ bạc với chúng. Ví dụ, đừng tham gia vào bất kỳ điểm du lịch nào khiến chúng bị tổn thương, chẳng hạn như cưỡi voi.)

2 - a (Đừng xả rác, để lại một nơi như thế nào bạn đã tìm thấy nó và đối xử với nơi đó một cách tôn trọng.)

3 - b (Tìm hiểu về văn hóa địa phương, tôn trọng người dân và phong tục của họ và luôn hỏi họ trước khi bạn chụp ảnh.)

Bài 4

4.* Use the ideas in Exercises 1-3 to prepare and give your presentation to the class. Start like this:

(Sử dụng các ý tưởng trong Bài tập 1-3 để chuẩn bị và trình bày trước lớp. Bắt đầu như thế này)

Robert Swan said: "The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it."

(Robert Swan nói: "Mối đe dọa lớn nhất đối với hành tinh của chúng ta là niềm tin rằng ai đó sẽ cứu nó.")

Lời giải chi tiết:

Robert Swan said: "The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it". Good morning everyone. My name is Maja and today I am going to talk to you about how to be a smart traveller. First of all, you need to know how to read a map. If you don't, you might get lost. Also, you need to respect the animals. Never treat them badly. For example, don't take part in any tourist attraction that hurts them such as riding an elephant. Next, don't drop litter. Always leave the place how you found it and treat it with respect. Last but not least, learn about the local culture before you travel to a place. Respect the people and their customs and always ask them before you take any photos. It is not difficult to be a smart traveler. Are there any questions? Thank you for listening. ...

(Robert Swan nói: "Mối đe dọa lớn nhất đối với hành tinh của chúng ta là niềm tin rằng ai đó sẽ cứu nó". Chào buổi sáng mọi người. Tên tôi là Maja và hôm nay tôi sẽ nói chuyện với các bạn về cách trở thành một khách du lịch thông minh. Trước hết, bạn cần biết cách đọc bản đồ. Nếu không, bạn có thể bị lạc. Ngoài ra, bạn cần tôn trọng động vật. Đừng bao giờ đối xử tệ bạc với họ. Ví dụ, đừng tham gia vào bất kỳ điểm du lịch nào khiến họ bị tổn thương, chẳng hạn như cưỡi voi. Tiếp theo, không thả rác bừa bãi. Luôn rời khỏi nơi bạn đã tìm thấy nó và đối xử với nó một cách tôn trọng. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hãy tìm hiểu về văn hóa địa phương trước khi bạn đi du lịch đến một nơi. Tôn trọng người dân và phong tục của họ và luôn hỏi họ trước khi bạn chụp bất kỳ bức ảnh nào. Không khó để trở thành một du khách thông minh. Có câu hỏi gì nữa không? Cám ơn vì đã lắng nghe. ...)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close