3d. Everyday English - Unit 3. All about food SBT Tiếng Anh 6 – Right on

Tổng hợp bài tập phần 3d. Everyday English Unit 3 sách bài tập tiếng Anh 6 – Right on

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1: * Underline the correct word.

(Gạch chân từ đúng.)

1. How many/much milk do you need?

2. How many/mucheggs do you need?

3. How many/muchstrawberries do you need?

4. How many/muchbaking powder do you need?

Lời giải chi tiết:

1. How muchmilk do you need?

(Bạn cần bao nhiêu sữa?)

2. How many eggs do you need?

(Bạn cần bao nhiêu trứng?)

3. How many strawberries do you need?

(Bạn cần bao nhiêu dâu tây?)

4. How much baking powder do you need?

(Bạn cần bao nhiêu bột nở?)

Bài 2

2: ** Match the sentences (1-5) to the sentences (a-e).

(Nối các câu (1-5) với các câu (a-e).)

1. Is it easy to make?

2. Wow, it sounds simple?

3. How long do you bake it for?

4. And then?

5. How much cheese do you need?

a. It really is!

b. For 25 minutes.

c. Yes, it is.

d. About 100 grammes.

e. Then heat the mix in a saucepan.

 

Lời giải chi tiết:

1 - c

2 - a

3 - b

4 - e

5 - d

1. Is it easy to make? - c. Yes, it is.

(Nó có dễ thực hiện không? - Có, cũng dễ thôi.)

2. Wow, it sounds simple? - a. It really is!

(Wow, nghe có vẻ đơn giản? - Nó thực sự là như vậy mà!)

3. How long do you bake it for? - b. For 25 minutes.

(Bạn nướng nó trong bao lâu? - Trong 25 phút.)

4. And then? - e. Then heat the mix in a saucepan.

 (Và sau đó? - Sau đó đun hỗn hợp trong chảo.)

5. How much cheese do you need? - About 100 grammes.

(Bạn cần bao nhiêu pho mát? - Khoảng 100 gram.)

Bài 3

3*** Complete the dialogue. Use the sentences in Exercise 2.

(Hoàn thành bài hội thoại. Sử dụng các câu ở bài 2.)

Thomas: The baked potato is delicious.

Suzie: Thanks! It's my grandmother's recipe.

Thomas: 1) ________________

Suzie: Yes, it is. First of all, wash the potato and grate some cheese.

Thomas: 2) ________________

Suzie: About 80 grammes.

Thomas: OK. 3) ________________

Suzie: Then, you bake the potato in the oven.

Thomas: 4) ________________

Suzie: For 30 minutes. Then, cut open your potato and add the cheese.

Thomas: 5) ________________

Suzie: It really is!

Lời giải chi tiết:

Thomas: The baked potato is delicious.

(Khoai tây nướng rất ngon.)

Suzie: Thanks! It's my grandmother's recipe.

(Cảm ơn! Đó là công thức của bà tôi.)

Thomas: 1) Is it easy to make?

(Nó có dễ kiếm không?)

Suzie: Yes, it is. First of all, wash the potato and grate some cheese.

(Dễ lắm. Trước hết, rửa sạch khoai tây và bào một ít pho mát.)

Thomas: 2) How much cheese do you need?

(Bạn cần bao nhiêu pho mát?)

Suzie: About 80 grammes.

(Khoảng 80 gram.)

Thomas: OK. 3) And then?

(Được rồi. Và sau đó?)

Suzie: Then, you bake the potato in the oven.

(Sau đó, bạn nướng khoai trong lò.)

Thomas: 4) How long do you bake it for?

(Bạn nướng nó trong bao lâu?)

Suzie: For 30 minutes. Then, cut open your potato and add the cheese.

(Trong 30 phút. Sau đó, cắt miếng khoai tây của bạn và thêm pho mát.)

Thomas: 5) Wow, it sounds simple!

(Chà, nghe có vẻ đơn giản!)

Suzie: It really is!

(Đúng là như vậy!)

Bài 4

4*** Act out a similar dialogue.

(Diễn một bài hội thoại tương tự.)

Lời giải chi tiết:

A: This steamed banana cake is delicious.

(Bánh chuối hấp này ngon thật.)

B: Thanks! It's my mother's recipe.

(Cảm ơn! Đó là công thức của mẹ mình.)

A: Is it easy to make?

(Nó có dễ kiếm không?)

B: Yes, it is. First of all, peel ripe bananas and slice them into thin pieces.

(Dễ lắm. Trước hết, lột vở những quả chuối chính và thái lát mỏng.)

A: How many bananas do you need?

(Bạn cần bao nhiêu quả chuối?)

B: About 10.

(Khoảng 10 quả.)

A: OK. And then?

(Được rồi. Và sau đó?)

B: Then, you dough 200 grammas of flour with 500 militres of fresh water. Next, add 2 spoons of sugar and 2 cups of coconut juice. After that, you steam the mixture in a rice cooker.

(Sau đó, bạn nhào 200g bột mì với 500ml nước sạch. Tiếp theo, thêm 2 muỗng đường và 2 cốc nước cốt dừa. Kế đến, bạn hấp hỗn hợp này trong nồi cơm điện.)

A: How long do you steam it for?

(Bạn hấp nó trong bao lâu?)

B: For 30 minutes. Then, cut the cake into small pieeces and enjoy.

(Trong 30 phút. Sau đó, cắt bánh thành những miếng nhỏ và thưởng thức.)

A: Wow, it sounds simple!

(Chà, nghe có vẻ đơn giản!)

B: It really is!

(Đúng là như vậy!)

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close