5. Present a historical figure – Presentation skills – SBT Tiếng Anh 6 – Right on!

Tổng hợp bài tập phần 5. Present a historical figure – Presentation skills – SBT Tiếng Anh 6 – Right on!

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 * Look at the cue cards. Which are OK to use? Tick ().

(Nhìn vào các thẻ gợi ý. Cái nào được sử dụng? Đánh dấu ().)

Cue cards help you remember what you want to tell the audience. Write one main idea one side of each card. Use large fonts So that you can see what you write. Highlight the key words or use larger fonts.

(Thẻ gợi ý giúp bạn nhớ những gì bạn muốn nói với khán giả. Viết một ý chính vào một mặt của mỗi tấm thẻ. Sử dụng phông chữ lớn để bạn có thể nhìn thấy những gì bạn viết. Đánh dấu các từ chính hoặc sử dụng phông chữ lớn hơn)

1. Charles Dickens was born in Portsmouth,UK on 7th February , 1812.

2. Born in Portsmouth,UK  7th February , 1812.

3. Bornc in Portsmouth,UK on 7th February , 1812.

4. Born in Portsmouth,UK 7th February , 1812.

Lời giải chi tiết:

Key C and D

A. Charles Dickens sinh ra ở Portsmouth, Vương quốc Anh vào ngày 7 tháng 2 năm 1812.

B. Sinh ra ở Portsmouth, Vương quốc Anh ngày 7 tháng 2 năm 1812.

C. Bornc ở Portsmouth, Vương quốc Anh vào ngày 7 tháng 2 năm 1812.

D. Sinh ra ở Portsmouth, Vương quốc Anh ngày 7 tháng 2 năm 1812.

Bài 2

2.* Look at the cue cards and number them in the correct order. Highlight the key words.

(Nhìn vào các thẻ gợi ý và đánh số chúng theo đúng thứ tự. Đánh dấu các từ khóa.)

A. Born: Portsmouth, UK 7th February 1832 2nd of 8 children  

B. 1832- reporter for London newspapers

C. 1836- married Catherine Hogarth, 10 children

D. Died: 9th June, 1870 Kent

E.  age of 12- worked in a factory

F. 1827 -left school and worked as an office boy

G. 1842-1860: published more classics including appeared Hard Times and Great Expectations

H. 1837- first classic novel Oliver Twist appeared

Lời giải chi tiết:

A -  1

B -  4

C -  5

D -  8

E -  2

F -  3

G -  7

H -  6

Sinh ra: Portsmouth, Vương quốc Anh ngày 7 tháng 2 năm 1832 Thứ 2 trong số 8 người con. 12 tuổi- làm việc trong nhà máy .

1827 - nghỉ học và làm việc như một chàng trai văn phòng. 1832- phóng viên cho các tờ báo ở Luân Đôn. 1836- kết hôn với Catherine Hogarth, có 10 người con. 1837- tiểu thuyết cổ điển đầu tiên Oliver Twist xuất hiện. 1842-1860: xuất bản nhiều tác phẩm kinh điển hơn bao gồm cả Thời kỳ khó khăn và Kỳ vọng vĩ đại xuất hiện. Qua đời: ngày 9 tháng 6 năm 1870 Kent.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close