Fun time 4 – Fun time – SBT Tiếng Anh 6 – Right on!

Tổng hợp bài tập phần Fun time 4 – Fun time – SBT Tiếng Anh 6 – Right on!

Quảng cáo

Đề bài

In one minute, find the differences between the two pictures

(Trong một phút, hãy tìm sự khác biệt giữa hai bức tranh)

Lời giải chi tiết

1. In picture A, Paul is sleeping. In picture B, he is reading a book. 

(Trong bức tranh A, Paul đang ngủ. Trong bức tranh B, anh ấy đang đọc sách.)

2. In picture A, Jane is talking on her mobile phone. In picture B, she is talking to Bob.

(Trong hình A, Jane đang nói chuyện trên điện thoại di động của cô ấy. Trong bức tranh B, cô ấy đang nói chuyện với Bob.)

3. In picture A, Bob is having a barbecue/cooking burgers. In picture B, he is talking to Jane. 

(Trong hình A, Bob đang ăn thịt nướng / nấu bánh mì kẹp thịt. Trong bức tranh B, anh ta đang nói chuyện với Jane.)

4. In picture A, Anna and Sue are sitting at the table eating burgers. In picture B, Sue and Anna are standing up and eating a bowl of chips. 

(Trong hình A, Anna và Sue đang ngồi trên bàn ăn bánh mì kẹp thịt. Trong bức tranh B, Sue và Anna đang đứng dậy và ăn một bát khoai tây chiên.)

5. In picture A, Betty is standing up and eating an ice cream. In picture B, Betty is sitting at the table eating a burger. 

( Trong hình A, Betty đang đứng dậy và ăn một cây kem. Trong bức tranh B, Betty đang ngồi trên bàn ăn một chiếc bánh mì kẹp thịt.)

6. In picture A, Mark is playing the guitar. In picture B, Mark is playing football. 

(Trong hình A, Mark đang chơi guitar. Trong bức tranh B, Mark đang chơi bóng đá.)

 7. In picture A, Bob has got an apron. In picture B, he hasn't got an apron. 

(Trong hình A, Bob có tạp dề. Trong bức tranh B, anh ta không có tạp dề.)

8. In picture A, there isn't a tree behind Jane. In picture B, there is a tree behind Jane. 

(Trong hình A, không có một cái cây nào phía sau Jane. Trong bức tranh B, có một cái cây phía sau Jane.)

9. In picture A, there are burgers on the barbecue. In picture B, there aren't any burgers on the barbecue.

(Trong hình A, có bánh mì kẹp thịt trên thịt nướng. Trong hình B, không có bánh mì kẹp thịt nào trên thịt nướng.) 

10. In picture A, there are three chairs at the table. In picture B, there are four chairs at the table.

(Trong hình A, có ba cái ghế ở bàn. Trong hình B, có bốn cái ghế ở bàn.)

Loigiaihay.com


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close