5d. Everyday English – Unit 5. London was great – SBT Tiếng Anh 6 – Right on!

Tổng hợp bài tập phần 5d. Everyday English – Unit 5. London was great – SBT Tiếng Anh 6 – Right on!

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Describing your last holiday

(Mô tả kì nghỉ cuối cùng của bạn)

Bài 1: * Match the exchanges.

(Nối câu)

  1. How was your holiday?
  2. We went sightseeing.
  3. What was the weather like?
  4. It was great.
  5. What did you do there?
  6. It was windy.
 
   


Phương pháp giải:

1. How was your holiday?

It was great.

(Kỳ nghỉ của bạn thế nào?

Nó tuyệt lắm.)

2. What was the weather like?

It was windy.

(Thời tiết như thế nào?

Trời đã nổi gió.)

3. What did you do there?

We went sightseeing.

(Bạn đã làm gì ở đó?

Chúng tôi đã đi tham quan.)

Lời giải chi tiết:

1-b

2-c

3-a

Bài 2

2: ** Circle the correct response.

(Khoanh tròn vào câu trả lời đúng)

1. A: Did you take photos?

B: a. Oh yes!                                                    b. Wow!

2. A: It sounds like you had a great time.

B: a. Yes, it was hot and sunny.                      b. Yes, it was perfect.

3. A: Why don't you come by this Saturday?

B: a.l'd love to.                                                b.It was great, thanks.

Lời giải chi tiết:

1. A: Did you take photos?

B: Oh yes!                   

(A: Bạn đã chụp ảnh à?

B: Ồ vâng!)

2. A: It sounds like you had a great time.

B: Yes, it was perfect.

(A: Có vẻ như bạn đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.

B: Vâng, rất tuyệt.)

3. A: Why don't you come by this Saturday?

B: l'd love to.

(A: Tại sao không đến vào thứ Bảy này nhỉ?

B: Ừ hay đấy, tôi cũng thích thế.)

Bài 3

3: *** Complete the dialogue. Read it aloud.

(Hoànthànhđoạnhộithoại. Đọc to.)

John: Hi Bob. Nice to see you. 1)_____________ your holiday?

Bob: It was 2) ________________We went to Rome, thanks. We went to Rome.

John: 3)_____________________?

It was hot and sunny.

John: What 4)___________________ there?

Bob: We went sightseeing and visited Bioparco. We saw lots of animals at the local zoo.

John: Wow! Lucky you.

Bob: Yes, it was perfect. I took lots of 5)______________

John: Can I see them?

Bob: Sure. Why don't you come by this weekend?

John: I’d 6)___________________

Lời giải chi tiết:

John: Hi Bob. Nice to see you. How was your holiday?

Bob: It was great. We went to Rome, thanks.

John: What was the weather like?

It was hot and sunny.

John: What did you dothere?

Bob: We went sightseeing and visited Bioparco. We saw lots of animals at the local zoo.

John: Wow! Lucky you.

Bob: Yes, it was perfect. I took lots of photos.

John: Can I see them?

Bob: Sure. Why don't you come by this weekend?

John: I’d love to

(Tạm dịch:

John: Chào Bob. Rất vui được gặp bạn. Kì nghỉ của bạn thế nào?

Bob: Nó thật tuyệt. Chúng tôi đã đến Rome, cảm ơn.

John: Thời tiết như thế nào?

          Trời nắng nóng.

John: Bạn đã làm gì ở đó?

Bob: Chúng tôi đã đi tham quan và thăm Bioparco. Chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều động vật tại vườn thú địa phương.

John: Chà! Bạn thật may mắn.

Bob: Vâng, rất tuyệt. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh.

John: Tôi có thể xem không?

Bob: Chắc chắn rồi. Tại sao bạn không đến vào cuối tuần này?

John: Tôi rất thích)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close