4. Present holiday destinations – Presentation skills – SBT Tiếng Anh 6 – Right on!

Tổng hợp bài tập phần 4. Present holiday destinations – Presentation skills – SBT Tiếng Anh 6 – Right on!

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1.* Choose the visual that best attracts the audience.

(Chọn hình ảnh thu hút khán giả tốt nhất.)

Photos and videos attract the audience. Photos need to support your words. Use keywords to find appropriate pictures. Do not select a photo just because it looks nice. Make sure that the photos are clear and everyone in the room can see them.

(Hình ảnh và video thu hút khán giả. Hình ảnh cần phải hỗ trợ lời nói của bạn. Sử dụng từ khóa để tìm hình ảnh thích hợp. Đừng chọn một bức ảnh chỉ vì nó trông đẹp. Đảm bảo rằng các bức ảnh rõ ràng và mọi người trong phòng có thể nhìn thấy chúng.)

Lời giải chi tiết:

Key B

Bài 2

2.* Look at the two introductions. Which one makes the audience hear more?

(Nhìn vào hai phần giới thiệu. Cái nào khiến khán giả nghe nhiều hơn?)

A. Close your eyes, imagine a beautiful city with fantastic buildings, amazing food and very nice people. Yes, you are right! It is the perfect holiday destination! This is Hanoi, in Vietnam!

B. We are going to talk about holiday destinations. Hanoi is a city in Vietnam and it is a beautiful place to visit!

Lời giải chi tiết:

Key A

A. Nhắm mắt lại, tưởng tượng một thành phố xinh đẹp với những tòa nhà tuyệt vời, thức ăn tuyệt vời và những con người rất tốt bụng. Vâng, bạn đã đúng! Đây là điểm đến hoàn hảo cho kỳ nghỉ! Đây là Hà Nội, ở Việt Nam!

B. Chúng ta sẽ nói về các điểm đến trong kỳ nghỉ. Hà Nội là một thành phố của Việt Nam và đó là một nơi tuyệt đẹp để ghé thăm!

Bài 3

3.* Read the following endings. Which tells the audience to do something?

(Đọc phần cuối sau đây. Điều nào nói với khán giả để làm điều gì đó?)

You can end your presentation by telling the audience to take

(Bạn có thể kết thúc bài thuyết trình của mình bằng cách yêu cầu khán giả thực hiện)

1. So these are some reasons to visit Hanoi. action.

2. So, why not? Book your holiday now!

3. Hanoi is best place to spend a holiday.

Lời giải chi tiết:

Key B

A. Vì vậy, đây là một số lý do để đến thăm Hà Nội. hoạt động.

B. Vậy, tại sao không? Đặt kỳ nghỉ của bạn ngay bây giờ!

C. Hà Nội là nơi tốt nhất để dành một kỳ nghỉ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close