3. Present healthy/unhealthy food – Presentation skills – SBT Tiếng Anh 6 – Right on!

Tổng hợp bài tập phần 3. Present healthy/unhealthy food – Presentation skills – SBT Tiếng Anh 6 – Right on!

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1.* Which of the slides uses a simple layout?

(Trang chiếu nào sử dụng bố cục đơn giản?)

Use a simple layout. Start with a title to introduce the topic the audience. Don't use multicoloured background images.

(Sử dụng một bố cục đơn giản. Bắt đầu với một tiêu đề để giới thiệu chủ đề với khán giả. Không sử dụng hình nền nhiều màu.)

Lời giải chi tiết:

Key: A

Bài 2

2.* Which slide is easy to read and shows the key information?

(Trang chiếu nào dễ đọc và hiển thị thông tin chính?)

Use clear and easy-to-read fonts. Don't make all the fonts the same size. Make the most important words larger. Don't use long sentences. Use keywords. This helps the audience focus on the key information.

(Sử dụng phông chữ rõ ràng và dễ đọc. Đừng làm cho tất cả các phông chữ có cùng kích thước. Làm cho các từ quan trọng nhất lớn hơn. Đừng sử dụng những câu dài. Sử dụng từ khóa. Điều này giúp khán giả tập trung vào thông tin chính.)

Lời giải chi tiết:

Key A

Bài 3

3.* Which slide is easy to read?

(Trang trình bày nào dễ đọc?)

Use dark fonts on light backgrounds or light fonts on dark backgrounds. This helps the audience read your slide.

(Sử dụng phông chữ tối trên nền sáng hoặc phông sáng trên nền tối. Điều này giúp khán giả đọc trang trình bày của bạn.)

Lời giải chi tiết:

Key B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close