6f. Reading – Unit 6. Entertainment – SBT Tiếng Anh 6 – Right on!

Tổng hợp bài tập phần 6f. Reading – Unit 6. Entertainment – SBT Tiếng Anh 6 – Right on!

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

MUSEUMS IN HANOI 

(Các bảo tàng ở Hà Nội)

Vietnam National Fine Arts Museum

The Vietnam National Fine Arts Museum houses a unique collection of art from every era of Vietnamse history! Visitors can see many ancient and modern masterpieces including paintings, sculptures and graphic arts. As well as the permanent exhibitions, the museum has a creative space for children and a café. The museum is open from Tuesday to Sunday, 8:30 a.m. to 5:00 p.m. and guided tours in various languages are available upon request.

Vietnam Museum of Ethnology

The Vietnam Museum of Ethnology teaches visitors about the different ethnic groups of Vietnam. The museum aims to preserve Vietnam's cultural heritage and diversity. Inside the museum, visitors can see many historical artifacts and everyday objects like pipes, baskets and knives. There is also a library. Outside, there is an exhibit of traditional Vietnamese homes and gardens. The museum is open everyday except Mondays, from 8:30 a.m to 5:30 p.m.

1: * Read the texts and decide if the sentences (1-4) are R (right), W (wrong) or DS (doesn't say). 

(Đọc văn bản và quyết định xem các câu (1-4) và đánh dấu R (đúng), W (sai) hay DS (không nói tới).)

1. Visitors can see both old and new art at the National Fine Arts Museum. 

2. There is a place to eat and drink at the National Fine Arts Museum. 

3. The Museum of Ethnology is open at night. 

4. There are guided tours at the Museum of Ethnology. 

Lời giải chi tiết:

 1. Visitors can see both old and new art at the National Fine Arts Museum. R

(Du khách có thể xem cả nghệ thuật cũ và mới tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia)

2. There is a place to eat and drink at the National Fine Arts Museum. R

(Có địa điểm ăn uống tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia.)

3. The Museum of Ethnology is open at night. W

(Bảo tàng Dân tộc học mở cửa vào ban đêm)

4. There are guided tours at the Museum of Ethnology. DS

( Có hướng dẫn tham quan tại Bảo tàng Dân tộc học.)

(Tạm dịch: 

Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Việt Nam

Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Việt Nam lưu giữ một bộ sưu tập nghệ thuật độc đáo từ mọi thời đại của lịch sử Việt Nam! Du khách có thể nhìn thấy nhiều kiệt tác cổ xưa và hiện đại bao gồm hội họa, tác phẩm điêu khắc và nghệ thuật đồ họa. Cũng như các cuộc triển lãm cố định, bảo tàng có không gian sáng tạo cho trẻ em và quán cà phê. Bảo tàng mở cửa từ thứ Ba đến Chủ Nhật, 8:30 sáng đến 5:00 chiều. Và các chuyến tham quan được hướng dẫn bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau được cung cấp theo yêu cầu.

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam dạy cho du khách về các dân tộc khác nhau của Việt Nam. Bảo tàng nhằm mục đích bảo tồn di sản văn hóa và sự đa dạng của Việt Nam. Bên trong bảo tàng, du khách có thể nhìn thấy nhiều hiện vật lịch sử và các vật dụng hàng ngày như ống, giỏ và dao. Ngoài ra còn có một thư viện. Bên ngoài, có một cuộc triển lãm về nhà và vườn truyền thống của Việt Nam. Bảo tàng mở cửa hàng ngày trừ Thứ Hai, từ 8:30 sáng đến 5:30 chiều.)

Bài 2

2: ** Read the texts and choose the museum, (A) for National Fine Arts Museum or (E) for Museum of Ethnology, which matches each sentence. 

(Đọc văn bản và chọn bảo tàng, (A) cho Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia hoặc (E) cho Bảo tàng Dân tộc học, phù hợp với mỗi câu.)

1. You can learn about different groups of people here. 

2. There is an area for children here. 

3. You can take a guided tour here. 

4. You can see traditional houses here.

Lời giải chi tiết:

1. You can learn about different groups of people here. E

(Bạn có thể tìm hiểu về các nhóm người khác nhau tại đây)

2. There is an area for children here. A

(Ở đây có khu vực dành cho trẻ em.)

3. You can take a guided tour here. A

(Bạn có thể tham gia một chuyến tham quan có hướng dẫn viên tại đây)

4. You can see traditional houses here.E

(Bạn có thể xem những ngôi nhà truyền thống tại đây.)

Bài 3

3: *** Read the texts and for the statements (1-4), circle the best answer (A, B or C). 

(Đọc văn bản và cho các câu (1-4), khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất (A, B hoặc C).)

1. At the National Fine Arts Museum, there is a _____________

a. garden                        b. library                              c.café 

2. At the weekend, the Museum of Ethnology ____________

a. is closed                     b. is open                             c. gives guided tours. 

3. Visitors to the Museum of Ethnology can learn about different _______

a. languages                   b. art                                  c. people 

4. The National Fine Arts Museum exhibits

a. sculptures                   b. baskets                           c. knives 

Lời giải chi tiết:

 

1. At the National Fine Arts Museum, there is a _____________

 

 

a. garden                b. library                   c.café 

 

(Tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia, có quán café)

 

2. At the weekend, the Museum of Ethnology ____________

 

 

a. is closed             b. is open                  c. gives guided tours. 

 

(Vào cuối tuần, Bảo tàng Dân tộc học đang mở)

 

3. Visitors to the Museum of Ethnology can learn about different _______

 

a. languages           b. art                          c. people 

(Du khách đến Bảo tàng Dân tộc học có thể tìm hiểu về các con người khác nhau)

 

4. The National Fine Arts Museum exhibits_____________

 

 

a. sculptures          b. baskets                    c. knives

(Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia trưng bày các tác phẩm điêu khắc)

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close