1c. Vocabulary Unit 1 SBT Tiếng Anh 6 - Right on!

Tổng hợp các bài tập phần C. Vocabulary Unit 1 SBT Tiếng Anh 6 - Right on!

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Underline the correct word.

(Gạch chân từ đúng.)

Lời giải chi tiết:

  1. Cinema: rạp phim

  2. Gym: phòng tập thể dục

  3. Museum: viện bảo tàng

Bài 2

2. Complete the crossword.

(Hoàn thành ô chữ.)

Lời giải chi tiết:

1. park: công viên

2. hospital: bệnh viện

3. supermarket: siêu thị

4. gym: phòng tập thể dục

5. library: thư viện

6. museum: viện bảo tàng

7. cinema: rạp phim

8. department store: cửa hàng tạp hoá

9. restaurant: nhà hàng

Bài 3

3. Look at the map. Give directions from:

(Nhìn vào bản đồ. Chỉ đường từ:)

• the gym to the toy shop (phòng tập thể dục đến cửa hàng đồ chơi)

• the library to the bookshop (thư viện đến hiệu sách)

• the cinema to the gym (rạp chiếu phim đến phòng tập thể dục)

Lời giải chi tiết:

• the gym to the toy shop: 

Go down Cherry Street and turn right into Wood Road. It's on the right next to the restaurant. 

• the library to the bookshop: 

Go along Park Road and turn right into Cherry Street. It's on the left, next to the fast food restaurant.

• the cinema to the gym:

Go down Apple Street and turn right into Park Road. Take the first right. It's on the left.

Tạm dịch:

• phòng tập thể dục đến cửa hàng đồ chơi:

Đi xuống Cherry Street và rẽ phải vào Wood Road. Nó ở bên phải bên cạnh nhà hàng.

• thư viện đến hiệu sách:

Đi dọc theo Đường Park và rẽ phải vào Đường Cherry. Nó ở bên trái, bên cạnh nhà hàng thức ăn nhanh.

• rạp chiếu phim đến phòng tập thể dục:

Đi xuống Phố Apple và rẽ phải vào Đường Park. Rẻ hướng bên phải đầu tiên. Nó ở bên trái.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close