1f. Reading Unit 1 SBT Tiếng Anh 6 - Right on!

Tổng hợp bài tập phần F. Reading Unit 1 SBT Tiếng Anh 6 - Right on!

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

The White House

The White House is in Washington, D.C. It is the office and home of the President of the United States of America. The building is over 200 years old. There are 132 rooms, 35 bathrooms and 6 floors in the building. The President's home is in the East Wing. In the West Wing, there are offices. It has also got a huge garden with lots of trees and flowers. The White House is near a lot of museums like the Smithsonian and monuments like the Washington Memorial and the Lincoln Memorial. The US Capitol, another famous building, is a short bus ride away.

Tạm dịch:

Nhà trắng

Nhà Trắng ở Washington, D.C. Đây là văn phòng và nhà của Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Tòa nhà hơn 200 năm tuổi. Có 132 phòng, 35 phòng tắm và 6 tầng trong tòa nhà. Nhà của Tổng thống ở Cánh Đông. Ở Cánh Tây, có các văn phòng. Nó cũng có một khu vườn rộng lớn với rất nhiều cây và hoa. Nhà Trắng nằm gần rất nhiều bảo tàng như Smithsonian và các đài tưởng niệm như Đài tưởng niệm Washington và Đài tưởng niệm Lincoln. Điện Capitol Hoa Kỳ, một tòa nhà nổi tiếng khác, cách đó một quãng đi xe buýt ngắn.

Bài 1

1. Read the text and match the sentences.

The White House is…. (1)                                      (a) in the garden.

The White House has got… (2)                               (b) very big.

There are trees… (3)                                             (c) six floors.

Lời giải chi tiết:

1.b

2.c

3.a

1. The White House is very big. (Nhà Trắng rất lớn.)

2. The White House has got six floors. (Nhà Trắng có sáu tầng.)

3. There are trees in the garden. (Có những cái cây trong vườn.)

Bài 2

2. Decide if the sentences are R (right), W (wrong) or DS (doesn't say). 

(Quyết định xem các câu là R (đúng), W (sai) hay DS (không nói).)

1. The White House is in the USA. ( )

2. It's only the home of the President of the United States. ( ) 

3. There is a gym in the White House. ( )

4. The garden is very big. ( )

5. There aren't any museums near the White House. ( )

Lời giải chi tiết:

1.R

2.W

3.DS

4.R

5.W

1. R

(Nhà Trắng ở Hoa Kỳ.)

Bài 3

3. Answer the questions. 

(Trả lời câu hỏi)

1 How old is the White House?

_________________________

2 How many rooms are there in the White House?

_________________________

3 Which building is a short bus ride away from the White House?

_________________________

Phương pháp giải:

Tạm dịch câu hỏi:

1. Nhà Trắng bao nhiêu tuổi?

2. Nhà Trắng có bao nhiêu phòng?

3. Tòa nhà nào cách Nhà Trắng một quãng đi xe buýt ngắn?

Lời giải chi tiết:

1. It is over 200 years old. (Nó đã hơn 200 năm tuổi.)

2. There are 132 rooms. (Có 132 phòng.)

3. The US Capitol. (Điện Capitol Hoa Kỳ.)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close