Giải câu hỏi trang 23, 24 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức

Trong các biểu thức sau, em hãy chỉ ra biểu thức số, biểu thức chứa chữ. a) 23 + 8.9; b) 3a+7;

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

HĐ 1

Trong các biểu thức sau, em hãy chỉ ra biểu thức số, biểu thức chứa chữ.

a) 23 + 8.9;      b) 3a+7;

c) (34 – 5) : 8;  d) \((\dfrac{3}{x} - {y^2}) + 2\)

Phương pháp giải:

Biểu thức không chứa chữ gọi là biểu thức số.

Biểu thức chứa chữ gọi là biểu thức chứa chữ.

Lời giải chi tiết:

a) Biểu thức số vì trong biểu thức không chứa chữ

b) Biểu thức chứa chữ vì trong biểu thức chứa chữ

c) Biểu thức số vì trong biểu thức không chứa chữ

d) Biểu thức chứa chữ vì trong biểu thức chứa chữ

HĐ 2

Hãy viết biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật có chiều rộng là x (cm) và chiều dài hơn chiều rộng 3 cm.

Phương pháp giải:

Bước 1: Biểu thị chiều dài theo x

Bước 2: Chu vi hình chữ nhật = 2.( chiều dài + chiều rộng)

Lời giải chi tiết:

Chiều dài của hình chữ nhật là: x + 3 (cm)

Biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật đó là: 2.(x+3+x) = 2.(2x+3) (cm)

Luyện tập

Hãy chỉ ra các biến của mỗi biểu thức đại số sau:

a) 3.x2 – 1;                   b) 3a+b

Phương pháp giải:

Các chữ trong biểu thức đại diện cho các số được gọi là biến

Lời giải chi tiết:

a) Biến x

b) Biến a,b

Chú ý: Một biểu thức đại số có thể có nhiều biến.

Vận dụng

Một người đi ô tô với vận tốc 40 km/h trong x giờ, sau đó tiếp tục đi bộ với vận tốc 5 km/h trong y giờ.

a) Hãy viết biểu thức biểu thị tổng quãng đường người đó đi được.

b) Tính giá trị của biểu thức trong câu a khi x= 2,5 (giờ) và y = 0,5 (giờ).

Phương pháp giải:

Quãng đường = vận tốc . thời gian

a) Tổng quãng đường = quãng đường đi được bằng ô tô + quãng đường đi bộ.

b) Thay giá trị x = 2,5 và y = 0,5 vào biểu thức ở câu a

Lời giải chi tiết:

a) Tổng quãng đường người đó đi được là: S = 40.x + 5.y (km)

b) Thay x = 2,5 và y = 0,5 vào biểu thức, ta được:

S = 40.x + 5.y = 40. 2,5 + 5. 0,5 = 102,5 (km)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close