Quảng cáo
 • Bài 8.8 trang 57

  Một túi đựng các tấm thẻ được ghi số 9;12;15;21;24. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong túi. Chọn từ thích hợp ( chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên) thay vào dấu “?” trong các câu sau: • Biến cố A: “ Rút được thẻ ghi số chẵn” là biến cố …?... • Biến cố B: “ Rút được thẻ ghi số chia hết cho 3” là biến cố ..?... • Biến cố C: “ Rút được thẻ ghi số chia hết cho 10” là biến cố ..?...

  Xem lời giải
 • Bài 8.9 trang 57

  Vuông và Tròn mỗi người gieo một con xúc xắc. Tìm xác suất để a) Hiệu giữa số chấm xuất hiện trên 2 con xúc xắc bằng 6 b) Số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc đều bé hơn 7.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 8.10 trang 57

  Trong một chiếc hộp có 15 quả cầu xanh, 15 quả cầu đỏ. Lấy ngẫu nhiên một quả cầu từ trong hộp. Xét hai biến cố sau: A: “ Lấy được quả cầu màu đỏ” và B: “ Lấy được quả cầu màu xanh” a) Hai biến cố A và B có đồng khả năng không? b) Tìm xác suất của biến cố A và biến cố B

  Xem lời giải
 • Bài 8.11 trang 57

  Chọn ngẫu nhiên một số trong bốn số 11;12;13 và 14. Tìm xác suất để: a) Chọn được số chia hết cho 5 b) Chọn được số có hai chữ số c) Chọn được số nguyên tố d) Chọn được số chia hết cho 6

  Xem lời giải