Quảng cáo
  • Câu hỏi trang 115 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức

    Em hãy thu thập số liệu về dân số Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2020. Có thể thu thập từ sách, báo hoặc truy cập Internet và thu thập số liệu từ: • Website của Tổng cục thống kê • Website - Lập bảng thống kê cho dãy số liệu thu thập được - Hình vẽ dưới đây cho biết cấu trúc dân số Việt Nam năm 2020 Em hãy lập các bảng thống kê biểu diễn cơ cấu dân số (đơn vị %) theo giới tính ( nam, nữ) và theo nơi sinh sống ( thành thị, nông thôn)

    Xem lời giải
  • Quảng cáo