Quảng cáo
 • Bài 3.32 trang 59

  Chứng minh rằng: Cho điểm A và đường thẳng d thì có duy nhất đường thẳng đi qua A và vuông góc với d, tức là nếu có hai đường thẳng đi qua A vuông góc với d thì chúng phải trùng nhau.

  Xem lời giải
 • Bài 3.33 trang 59

  Vẽ ba đường thẳng phân biệt a,b,c sao cho a//b, b//c và hai đường thẳng phân biệt m, n cùng vuông góc với a. Hỏi trên hình có bao nhiêu cặp đường thẳng song song, có bao nhiêu cặp đường thẳng vuông góc?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3.34 trang 59

  Cho Hình 3.50, trong đó hai tia Ax và By nằm trên hai đường thẳng song song. Chứng minh rằng

  Xem lời giải
 • Bài 3.35 trang 59

  Cho Hình 3.51, trong đó Ox và Ox’ là hai tia đối nhau a) Tính tổng số đo ba góc O1, O2, O3 .

  Xem lời giải
 • Bài 3.36 trang 59

  Cho Hình 3.52, biết xOy= 120, yOz = 110. Tính số đo góc zOx. Gợi ý: Kẻ thêm tia đối của tia Oy

  Xem lời giải