Quảng cáo
 • Câu hỏi trang 23, 24

  Trong các biểu thức sau, em hãy chỉ ra biểu thức số, biểu thức chứa chữ. a) 23 + 8.9; b) 3a+7;

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 7.1 trang 24

  Viết biểu thức đại số biểu thị: a) Nửa tổng của x và y. b) Tổng của x và y nhân với tích của x và y.

  Xem lời giải
 • Bài 7.2 trang 24

  Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích của hình thang có hai đáy là a và b, chiều cao là h (a, b và h có cùng đơn vị đo).

  Xem lời giải
 • Bài 7.3 trang 24

  Tính giá trị của biểu thức: a) 4x + 3 tại x = 5,8. b) y2 – 2y +1 tại y = 2 c) (2m+n).(m-n) tại m = 5,4 và n = 3,2

  Xem lời giải
 • Bài 7.4 trang 24

  Một bác nông dân sử dụng hai chiếc máy bơm để tưới nước cho vườn cây. Máy bơm thứ nhất mỗi giờ bơm được 5 m3 nước. Máy bơm thứ hai mỗi giờ bơm được 3,5 m3 nước. a) Viết biểu thức đại số biểu thị lượng nước bơm được của hai máy, nếu máy bơm thứ nhất chạy trong x giờ và máy bơm thứ hai chạy trong y giờ. b) Sử dụng kết quả của câu a, tính lượng nước bơm được của cả hai máy khi x = 2 ( giờ), y = 3 (giờ).

  Xem lời giải