Quảng cáo
 • Bài 6.33 trang 21

  Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn số sau: 0,2; 0,3; 0,8; 1,2.

  Xem lời giải
 • Bài 6.34 trang 21

  Tìm thành phần chưa biết x trong tỉ lệ thức:

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 6.35 trang 21

  Từ tỉ lệ thức a/b=c/d ( với a,b,c,d khác 0) có thể suy ra những tỉ lệ thức nào?

  Xem lời giải
 • Bài 6.36 trang 21

  Inch ( đọc là in-sơ và viết tắt là in) là tên của một đơn vị chiều dài trong Hệ đo lường Mĩ. Biết rằng 1 in = 2,54 cm. a) Hỏi một người cao 170 cm sẽ có chiều cao là bao nhiêu inch (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)? b) Chiều cao của một người tính theo xentimet có tỉ lệ thuận với chiều cao của người đó tính theo inch không? Nếu có thì hệ số tỉ lệ là bao nhiêu?

  Xem lời giải
 • Bài 6.37 trang 21

  Số đo ba góc A,B,C của tam giác ABC tỉ lệ với 5;6;7. Tính số đo ba góc của tam giác đó.

  Xem lời giải
 • Bài 6.38 trang 21

  Ba đội công nhân làm đường được giao ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 5 ngày và đội thứ ba trong 6 ngày. Tính số công nhân của mỗi đội biết đội thứ nhất nhiều hơn đội thứ hai là 3 người và năng suất của các công nhân là như nhau trong suốt quá trình làm việc.

  Xem lời giải