Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 1 trang 29, 30

  Cắt một hình vuông cạnh bằng 2 dm, rồi cắt nó thành bốn tam giác vuông bằng nhau dọc theo hai đường chéo của hình vuông (H.2.2.a)...Lấy hai trong bốn tam giác nhận được ở trên ghép thành một hình vuông (H.2.2.b). Em hãy tính diện tích hình vuông nhận được.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 2 trang 30

  Tính:..Sàn thi đấu bộ môn cử tạ có dạng một hình vuông, diện tích 144 m2. Em hãy tính chu vi của sàn thi đấu đó

  Xem lời giải
 • Câu hỏi mục 3 trang 30, 31

  Sử dụng máy tính cầm tay tính các căn bậc hai số học sau (làm tròn kết quả với độ chính xác 0,005, nếu cần).

  Xem lời giải
 • Bài 2.6 trang 32

  Cho biết 153^2 = 23409. Hãy tính...

  Xem lời giải
 • Bài 2.7 trang 32

  Từ các số là bình phương của 12 số tự nhiên đầu tiên, em hãy tìm căn bậc hai số học của các số sau: a) 9; b) 16; c) 81; d) 121

  Xem lời giải
 • Bài 2.8 trang 32

  Khi tìm căn bậc hai số học của một số tự nhiên ta thường phân tích số đó ra thừa số nguyên tố. Chẳng hạn:

  Xem lời giải
 • Bài 2.9 trang 32

  Tính độ dài các cạnh của hình vuông có diện tích bằng: a) 81 dm2; b) 3 600 m2; c) 1 ha

  Xem lời giải
 • Bài 2.10 trang 32

  Sử dụng máy tính cầm tay tìm căn bậc hai số học của các số sau rồi làm tròn các kết quả với độ chính xác 0,005. a) 3; b) 41; c) 2 021

  Xem lời giải
 • Bài 2.11 trang 32

  Biết rằng bình phương độ dài đường chéo của một hình chữ nhật bằng tổng các bình phương độ dài hai cạnh của nó. Một hình chữ nhật có chiều dài là 8 dm và chiều rộng là 5 dm. Độ dài đường chéo của hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu đềximét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo