Bài 9.6 Trang 12 SBT Hóa học 9

Giải bài 9.6 Trang 12 sách bài tập Hóa học 9. Trên bàn thí nghiệm có những chất rắn màu trắng là:

Quảng cáo

Đề bài

Trên bàn thí nghiệm có những chất rắn màu trắng là:

Na2SO3, K2CO3, CaCO3, NaHCO3, Na2CO3, CaSO4.

Bạn em đã lấy một trong những chất trên bàn để làm thí nghiệm và có kết quả như sau:

Thí nghiệm 1

Cho tác dụng với dung dịch HCl, thấy giải phóng khí cacbon đioxit.

Thí nghiệm 2

Khi nung nóng cũng thấy giải phóng khí cacbon đioxit.

Thí nghiệm 3

Chất rắn còn lại sau khi nung ở thí nghiệm 2 tác dụng với dung dịch HCl cũng thấy giải phóng khí cacbon đioxit.

Em hãy cho biết bạn em đã lấy chất nào trên bàn để làm thí nghiệm. Viết các phương trình hoá học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại tính chất hóa học của muối. Tại đây

Lời giải chi tiết

TN1 cho biết chất đem làm thí nghiệm là muối cacbonat hoặc hiđrocacbonat (K2CO3, CaCO3, NaHCO3, Na2CO3).

TN2 cho biết muối đem làm thí nghiệm là CaCO3 hoặc NaHCO3, là những muối bị phân huỷ ở nhiệt độ cao.

TN3 cho biết sản phẩm thu được ở thí nghiệm 2 phải là muối cacbonat, không thể là canxi oxit CaO.

Kết luận : Bạn em đã lấy muối NaHCO3 làm thí nghiệm.

\(\begin{gathered} NaHC{O_3} + {\text{ }}HCl \to NaCl{\text{ }} + {\text{ }}{H_2}O{\text{ }} + {\text{ }}C{O_2} \uparrow  \hfill \\NaHC{O_3}\xrightarrow{{{t^o}}}N{a_2}C{O_3} + C{O_2} \uparrow  + {H_2}O \hfill \\ N{a_2}C{O_3} + 2HCl \to 2NaCl{\text{ }} + {\text{ }}{H_2}O{\text{ }} + {\text{ }}C{O_2} \uparrow  \hfill \\\end{gathered}\)

Loigiaihay.com

 • Bài 9.7 Trang 12 SBT Hóa học 9

  Giải bài 9.7 Trang 12 sách bài tập Hóa học 9. Biết 5 gam hỗn hợp hai muối là CaC03 và CaS04 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl, sinh ra được 448 ml khí (đktc).

 • Bài 9.8* Trang 12 SBT Hóa học 9

  Giải bài 9.8* Trang 12 sách bài tập Hóa học 9. Cho m gam hỗn hợp gồm CaCO3 và CaSO3 tác dụng với dung dịch HCl loãng dư thấy thoát ra 4,48 lít hỗn hợp hai khí ở đktc.

 • Bài 9.5 Trang 12 SBT Hóa học 9

  Giải bài 9.5 Trang 12 sách bài tập Hóa học 9. Có những muối sau : CaCO3, CuSO4, MgCl2

 • Bài 9.4 Trang 11 SBT Hóa học 9

  Giải bài 9.4 Trang 11 sách bài tập Hóa học 9. Có thể dùng những phản ứng hoá học nào để chứng minh rằng thành phần của muối đồng(II) sunfat có nguyên tố đồng và gốc sunfat ?

 • Bài 9.3 Trang 11 SBT Hóa học 9

  Giải bài 9.3 Trang 11 sách bài tập Hóa học 9. Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì có thể phân biệt được hai muối trong mỗi cặp chất sau được không?

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close