Bài 62 trang 16 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 62 trang 16 sách bài tập toán 8. Hãy tìm các giá trị của m để hai biểu thức ấy có giá trị thỏa mãn hệ thức ....

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho hai biểu thức  \(A =\displaystyle{5 \over {2m + 1}}\) và  \(B = \displaystyle{4 \over {2m - 1}}\)

Hãy tìm các giá trị của m để hai biểu thức ấy có giá trị thỏa mãn hệ thức 

LG a

\(2A + 3B = 0;\)

Phương pháp giải:

*) Thay \(A;B\) vào các biểu thức đã cho rồi giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu để tìm \(m.\)

*) Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình.

Bước 2: Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu.

Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được.

Bước 4: Kết luận.

Trong các giá trị của ẩn tìm được ở bước 3, các giá trị thỏa mãn điều kiện xác định chính là các nghiệm của phương trình đã cho.

Lời giải chi tiết:

Ta có:  \(\displaystyle A = {5 \over {2m + 1}}\) và \(\displaystyle B =  {4 \over {2m - 1}}\)    ĐKXĐ: \(\displaystyle m \ne  \pm {1 \over 2}\)

Khi đó: 

\(\displaystyle \eqalign{  & 2A + 3B = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 2.{5 \over {2m + 1}} + 3.{4 \over {2m - 1}} = 0  \cr  &  \Leftrightarrow {{10} \over {2m + 1}} +{{12} \over {2m - 1}} = 0  \cr} \)

\(\displaystyle  \Leftrightarrow {{10\left( {2m - 1} \right)} \over {\left( {2m + 1} \right)\left( {2m - 1} \right)}} \) \(\displaystyle+ {{12\left( {2m + 1} \right)} \over {\left( {2m + 1} \right)\left( {2m - 1} \right)}} = 0  \)

\(\displaystyle \eqalign{  &  \Rightarrow 10\left( {2m - 1} \right) + 12\left( {2m + 1} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 20m - 10 + 24m + 12 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 44m + 2 = 0\cr  &  \Leftrightarrow 44m = -2  \cr} \)

\(\displaystyle \Leftrightarrow m =  - {1 \over {22}}\) (thỏa mãn)

Vậy \(\displaystyle m =  - {1 \over {22}}\) thì \(2A + 3B = 0.\)

LG b

\(AB = A + B.\)

Phương pháp giải:

*) Thay \(A;B\) vào các biểu thức đã cho rồi giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu để tìm \(m.\)

*) Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình.

Bước 2: Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu.

Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được.

Bước 4: Kết luận.

Trong các giá trị của ẩn tìm được ở bước 3, các giá trị thỏa mãn điều kiện xác định chính là các nghiệm của phương trình đã cho.

Lời giải chi tiết:

Ta có:  \(\displaystyle A = {5 \over {2m + 1}}\) và \(\displaystyle B =  {4 \over {2m - 1}}\)    ĐKXĐ: \(\displaystyle m \ne  \pm {1 \over 2}\)

Khi đó:

\(\displaystyle A.B = A + {\rm B}  \)

\(\displaystyle \Leftrightarrow {5 \over {2m + 1}}.{4 \over {2m - 1}} = {5 \over {2m + 1}} \) \(\displaystyle + {4 \over {2m - 1}}  \) 

\(\displaystyle \Leftrightarrow {{20} \over {\left( {2m + 1} \right)\left( {2m - 1} \right)}}\) \(\displaystyle= {{5\left( {2m - 1} \right)} \over {\left( {2m + 1} \right)\left( {2m - 1} \right)}} \) \(\displaystyle + {{4\left( {2m + 1} \right)} \over {\left( {2m + 1} \right)\left( {2m - 1} \right)}} \)

\(\displaystyle\eqalign{  &  \Rightarrow 20 = 5\left( {2m - 1} \right) + 4\left( {2m + 1} \right)  \cr  &  \Leftrightarrow 20 = 10m - 5 + 8m + 4  \cr  &  \Leftrightarrow 18m = 21 \cr} \)

\(\displaystyle \;\;\Leftrightarrow m = {7 \over 6}\) (thỏa mãn)

Vậy \(\displaystyle m = {7 \over 6}\) thì \(A.B = A + B.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 63 trang 16 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 63 trang 16 sách bài tập toán 8. Tính gần đúng nghiệm của các phương trình sau, làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai (dùng máy tính bỏ túi để tính toán) ...

 • Bài 64 trang 16 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 64 trang 16 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau : ...

 • Bài 65 trang 16 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 65 trang 16 sách bài tập toán 8. Cho phương trình (ẩn x): 4x^2 - 25 + k^2 + 4kx = 0. a) Giải phương trình với k = 0; b) Giải phương trình với k = -3 ; ...

 • Bài 66 trang 17 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 66 trang 17 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau : ...

 • Bài 67 trang 17 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 67 trang 17 sách bài tập toán 8. Số nhà của Khanh là một số tự nhiên có hai chữ số. Nếu thêm chữ số 5 vào bên trái số đó thì được một số kí hiệu là A. Nếu thêm chữ số 5 vào bên phải số đó thì được một số kí hiệu là B. Tìm số nhà của Khanh, biết rằng A – B = 153.

Quảng cáo
list
close
Gửi bài