Bài 50.5 Trang 59 SBT Hóa học 9

Giải bài 50.5 Trang 59 sách bài tập Hóa học 9. Phản ứng tạo ra glucozơ trong cây xanh được biểu diễn bằng phương trình hóa học sau :

Quảng cáo

Đề bài

Phản ứng tạo ra glucozơ trong cây xanh được biểu diễn bằng phương trình hoá học sau :

\(6C{O_2} + 6{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{clorophin}^{a/s}} {C_6}{H_{12}}{O_6} + 6{O_2} \uparrow \)

Để tạo ra 1 mol glucozơ, cây xanh đã hấp thụ 2816 kJ.

Hãy tính nhiệt lượng mà cây xanh đã hấp thụ để tạo thành 1 kg glucozơ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Từ nhiệt lượng hấp thụ 1 mol glucozơ nhân số mol tính cho 1 kg là nhiệt lượng cần tìm.

Lời giải chi tiết

Số mol của 1kg glucozo: \({n_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}} = \dfrac{{1000}}{{180}} \approx 5,56(mol)\)

Cứ 1 mol glucozo cây đã hấp thụ 2816 kJ

     5,56 mol ----------------------------> x? kJ

\(x = \dfrac{{5,56.2816}}{{1}} = 15656,96(kJ)\)

Loigiaihay.com

 • Bài 50.6 Trang 59 SBT Hóa học 9

  Giải bài 50.6 Trang 59 sách bài tập Hóa học 9. Từ glucozơ điều chế được giấm ăn bằng cách lên men hai giai đoạn

 • Bài 50.4 Trang 59 SBT Hóa học 9

  Giải bài 50.4 Trang 59 sách bài tập Hóa học 9. Đốt cháy hoàn toàn m gam chất hữu cơ A cần phải dùng 19,2 gam oxi

 • Bài 50.3 Trang 59 SBT Hóa học 9

  Giải bài 50.3 Trang 59 sách bài tập Hóa học 9. Khi oxi hóa hoàn toàn 50 gam glucozơ sẽ tỏa ra nhiệt lượng là 146,3 kJ.

 • Bài 50.2 Trang 58 SBT Hóa học 9

  Giải bài 50.2 Trang 58 sách bài tập Hóa học 9. Chất hữu cơ A là chất rắn màu trắng ở điều kiện thường, tan nhiều trong nước. Khi đốt cháy A chỉ thu được C02 và H2O Chất A là

 • Bài 50.1 Trang 58 SBT Hóa học 9

  Giải bài 50.1 Trang 58 sách bài tập Hóa học 9. Viết các phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển đổi hóa học sau :

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close