Bài 50.4 Trang 59 SBT Hóa học 9

Giải bài 50.4 Trang 59 sách bài tập Hóa học 9. Đốt cháy hoàn toàn m gam chất hữu cơ A cần phải dùng 19,2 gam oxi

Quảng cáo

Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn m gam chất hữu cơ A cần phải dùng 19,2 gam oxi, thu được 26,4 gam CO2 và 10,8 gam H2O.

a)   Xác định công thức đơn giản nhất của A.

b)  Xác định công thức phân tử của A biết 170 gam/mol < MA < 190 gam/mol.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi công thức hoá học của A là CxHyOz.

Lập tỉ lệ tối giản: x : y : z = nC : nH : nO dựa vào sản phẩm cháy.

Lời giải chi tiết

a) Sơ đồ phản ứng cháy của A : \(A + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow C{O_2} + {H_2}O\)

Ta có : \({m_A} + {m_{{O_2}}} = {m_{C{O_2}}} + {m_{{H_2}O}}\)

\( \to {m_A} = {m_{C{O_2}}} + {m_{{H_2}O}} - {m_{{O_2}}} = 26,4 + 10,8 - 19,2(gam) \to {m_A} = 18(gam)\)

Khối lượng C trong 18 gam A là : \(\dfrac{{26,4}}{{44}} \times 12 = 7,2(gam)\)

Khối lượng H trong 18 gam A là :\(\dfrac{{10,8}}{{18}} \times 2 = 1,2(gam)\)

Khối lượng O trong 18 gam A là 18 - 7,2 - 1,2 = 9,6 (gam).

Gọi công thức hoá học của A là CxHyOz

Ta có quan hệ

12x : y : 16z = 7,2 : 1,2 : 9,6

\(x:y:z = \dfrac{{7,2}}{{12}}:\dfrac{{1,2}}{{1}}:\dfrac{{9,6}}{{16}} = 0,6:1,2:0,6 = 1:2:1\)

→ công thức đơn giản nhất của A là CH2O

b) mA = 30n → 170 < 30n < 190    

  → n = 6.

Công thức phân tử của A là C6H12O6.

Loigiaihay.com

 • Bài 50.5 Trang 59 SBT Hóa học 9

  Giải bài 50.5 Trang 59 sách bài tập Hóa học 9. Phản ứng tạo ra glucozơ trong cây xanh được biểu diễn bằng phương trình hóa học sau :

 • Bài 50.6 Trang 59 SBT Hóa học 9

  Giải bài 50.6 Trang 59 sách bài tập Hóa học 9. Từ glucozơ điều chế được giấm ăn bằng cách lên men hai giai đoạn

 • Bài 50.3 Trang 59 SBT Hóa học 9

  Giải bài 50.3 Trang 59 sách bài tập Hóa học 9. Khi oxi hóa hoàn toàn 50 gam glucozơ sẽ tỏa ra nhiệt lượng là 146,3 kJ.

 • Bài 50.2 Trang 58 SBT Hóa học 9

  Giải bài 50.2 Trang 58 sách bài tập Hóa học 9. Chất hữu cơ A là chất rắn màu trắng ở điều kiện thường, tan nhiều trong nước. Khi đốt cháy A chỉ thu được C02 và H2O Chất A là

 • Bài 50.1 Trang 58 SBT Hóa học 9

  Giải bài 50.1 Trang 58 sách bài tập Hóa học 9. Viết các phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển đổi hóa học sau :

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close