Giải bài 3 trang 6 SBT Sinh học 12

Giải bài 3 trang 6 SBT Sinh học 12. Đoạn mARN ở tế bào nhân sơ có trình tự nuclêồtit như sau: ...UUUAAGAAUXUUGX...

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Đoạn mARN ở tế bào nhân sơ có trình tự nuclêồtit như sau :

...UUUAAGAAUXUUGX...

a) Xác định trình tự nuclêôtit của mạch ADN mã gốc đã tạo ra đoạn mARN này.

b) Xác định 4 axit amin có thể được dịch mã từ điểm bắt đầu của đoạn mARN này.

c) Cho rằng thay thế nuclêôtit xảy ra ở ADN và nuclêôtit thứ ba (U) của mARN được thay thế bằng G.

Xác định trình tự axit amin là kết quả của đột biến này.

d) Nếu việc thêm nuclêôtit xảy ra trong ADN để G được thêm vào giữa nuclêôtit thứ ba và thứ tư.

Xác định trình tự axit amin là kết quả của đột biến này.

e) Trên cơ sở những thông tin ở (c) và (d), hãy xác định loại đột biến nào trong ADN có hiệu quả sâu rộng hơn tới prôtêin khi dịch mã gen ? Giải thích.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

UUU mã hóa aa Pheninalanin

AAG mã hóa aa Lysin

AAU mã hóa aa Asparagin

XUU và UUG mã hóa aa Leucine

GAA mã hóa cho aa Glutamine

UXU mã hóa cho aa Serin

UGX mã hóa aa Cystein

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Lời giải :

Trình tự mARN: ...UUUAAGAAUXUUGX…

a) Trình tự nuclêôtit của mặch ADN mã gốc đã tạo ra đoạn mARN trên: …AAATTXTTAGAAXG...

b) Bốn axit amin có thể được dịch mã: Phe - Lys - Asn - Leu

c) Đột biến thay thế trong ADN -> nuclêôtit thứ ba (U) trong mARN được thay thế bằng G, tức là: ...UUG* AAG AAU XUU GX…

Trình tự axit amin là kết quả của đột biến: ... Leu - Lys - Asn – Leu..

d) Đột biến thêm G vào giữa nuclêôtit thứ ba và thứ tư, tức là:

...UUUG*AAGAAUXUUGX..

Trình tự axit amin là kết quả của đột biến :

...Phe - Glu - Glu - Ser - Cys...

e) Trên cơ sở những thông tin ở mục c và d cho thấy đột biến thêm 1 nuclêôtit vào ADN => có ảnh hưởng sâu rộng hơn tới prôtêin được tổng hợp, do từ vị trí thêm 1 nuclêôtit, khung đọc dịch chuyển đi 1 nuclêôtit => tất cả các côđon từ đó sẽ thay đổi => thay đổi lớn đến thành phần axit amin của prôtêin hơn so với loại đột biến thay thế 1 nuclêôtit (thường chỉ ảnh hưởng đến 1 axit amin trong prôtêin).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close