Quảng cáo
 • BGiải bài 1 trang 115 SBT Sinh học 12

  Giải bài 1 trang 115 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy giải thích vì sao chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái không thể kéo dài thường không vượt quá 6 mắt xích.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 115 SBT Sinh học 12

  Giải bài 2 trang 115 Sách bài tập Sinh học 12. Chúng ta cần làm gì để sử dụng bền vững nguồn tài nguyên sinh vật biển của nước ta?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 116 SBT Sinh học 12

  Giải bài 3 trang 116 Sách bài tập Sinh học 12. Theo em, chúng ta cần làm gì để có thể khai thác tài nguyên thiên nhiên vừa thoả mãn các nhu cầu hiện tại của con người để phát triển xã hội

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 117 SBT Sinh học 12

  Giải bài 4 trang 117 Sách bài tập Sinh học 12. Hãy nêu những biện pháp cụ thể, cần thiết để nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường tại địa phương em.

  Xem lời giải