Bài 24 trang 137 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 24 trang 137 sách bài tập toán 8. Trong các hình dưới đây (h.116), mỗi hình gồm bao nhiêu đơn vị diện tích và bao nhiêu đơn vị thể tích ( mỗi hình nhỏ là một hình lập phương đơn vị).

Quảng cáo

Đề bài

Trong các hình dưới đây (h.116), mỗi hình gồm bao nhiêu đơn vị diện tích và bao nhiêu đơn vị thể tích (mỗi hình nhỏ là một hình lập phương đơn vị).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

- Thể tích hình hộp chữ nhật là \(V = a.b.c\)

Trong đó \(a, b, c\) là ba kích thước của hình hộp.

- Thể tích hình lập phương cạnh \(a\) là \(V =a^3\).

Chú ý: Tính số đơn vị diện tích của mỗi hình là ta đi tính diện tích toàn phần của mỗi hình đó.

Lời giải chi tiết

* Hình a có kích thước là \(4; 2\) và \(2\) đơn vị dài.

- Có \(4\) mặt hình chữ nhật kích thước là \(4\) và \(2\) đơn vị dài

Diện tích là: \(4.(4.2) = 32\) (đơn vị diện tích)

- Có \(2\) mặt hình vuông kích thước \(2\) đơn vị dài.

Diện tích là: \(2.(2.2) = 8\) (đơn vị diện tích)

Vậy diện tích toàn phần của hình a là: \(32 + 8 = 40\) (đơn vị diện tích)

Thể tích của hình a là: \(4.2.2 = 16\) (đơn vị thể tích)

* Hình b có kích thước là \(4; 2\) và \(1\) đơn vị dài.

- Có \(2\) mặt hình chữ nhật kích thước là \(4\) và \(2\) đơn vị dài.

Diện tích là \(2.(4.2) = 16\) (đơn vị diện tích)

- Có \(2 \) mặt hình chữ nhật kích thước là \(4\) và \(1\) đơn vị dài.

Diện tích là: \(2.(4.1) = 8\) (đơn vị diện tích)

- Có \(2\) mặt hình chữ nhật kích thước là \(2\) và \(1\) đơn vị dài.

Diện tích là: \(2.(2.1) = 4\) (đơn vị diện tích)

Vậy diện tích toàn phần của hình b là: \(16 + 8 + 4 = 28\) (đơn vị diện tích)

Thể tích của hình b là: \(4.2.1 = 8 \) (đơn vị thể tích)

* Hình c có kích thước là: \(3;3\) và \(3\) đơn vị dài. Như vậy hình c bao gồm \(6\) mặt hình vuông kích thước là \(3\) và \(3\) đơn vị dài.

Vậy diện tích toàn phần của hình c là: \(6. (3.3) = 54\) (đơn vị diện tích)

Thể tích của hình c là: \(3.3.3 =27\) (đơn vị thể tích)

* Hình d gồm:

 +) \(8\) hình chữ nhật có kích thước là \(1\) và \(3\) đơn vị dài.

Diện tích là: \(8. (3.1) = 24\) (đơn vị diện tích)

+) \(2\) hình chữ nhật có kích thước là \(4\) và \(3\) đơn vị dài.

Diện tích là: \(2.(4.3) = 24\) (đơn vị diện tích)

+) Hai mặt bên mỗi mặt có \(10\) đơn vị diện tích

Vậy diện tích toàn phần của hình d là:

\(24 + 24 + 2.10 = 68\) (đơn vị diện tích)

Cắt ghép ta được \(1\) hình lập phương cạnh \(3\) và \(1\) hình hộp chữ nhật kích thước \(1; 1\) và \(3\)

Vậy thể tích của hình d là:

\(3.3.3 + 1.1.3 = 27 + 3 = 30\) (đơn vị thể tích).

Loigiaihay.com

 • Bài 25 trang 138 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 25 trang 138 sách bài tập toán 8. Cho các hình lăng trụ đứng với các kích thước như ở các hình 117a, b, c...

 • Bài 23 trang 137 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 23 trang 137 sách bài tập toán 8. Quan sát hình 115 và điền vào chỗ trống (…) kết quả bằng số ...

 • Bài 22 trang 137 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 22 trang 137 sách bài tập toán 8. Các kích thước của một hình hộp chữ nhật như ở hình 114, độ dài đoạn AC1 là ...

 • Bài 21 trang 136 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 21 trang 136 sách bài tập toán 8. Tìm trên hình hộp chữ nhật ABCD.A1B1C1D1 (h.113) một ví dụ cụ thể để chứng tỏ mệnh đề sau là sai

 • Bài 20 trang 136 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 20 trang 136 sách bài tập toán 8. Từ một tờ giấy hình vuông kích thước 3 × 3 liệu có thể gấp để tạo thành một hình lập phương đơn vị hay không ? (có thể làm nắp rời)

Quảng cáo
list
close
Gửi bài