Bài 15.5 Trang 18 SBT Hóa học 9

Giải bài 15.5 Trang 18 sách bài tập Hóa học 9. Cho các kim loại được ghi bằng các chữ : M, N, O, P tác dụng riêng biệt với dung dịch HCl. Hiện tượng quan sát được ghi ở bảng dưới đây :

Quảng cáo

Đề bài

Cho các kim loại được ghi bằng các chữ : M, N, O, P tác dụng riêng biệt với dung dịch HCl. Hiện tượng quan sát được ghi ở bảng dưới đây :

KIM LOẠI

TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH HCl

M

Giải phóng hiđro chậm

N

Giải phóng hiđro nhanh, dung dịch nóng dần

O

Không có hiện tượng gì xáy ra

P

Giải phóng hiđro rất nhanh, dung dịch nóng lên

Theo em nếu sắp xếp 4 kim loại trên theo chiều hoạt động hoá học giảm dần, thì cách sắp xếp nào đúng trong các cách sắp xếp sau ?

A. M, N, O, P ;                 B. N, M, P,O ;   

C. P, N, M, O ;                 D. O, N, M, P. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết tính chất hóa học và dãy hoạt động hóa học của kim loại. Tại đây

Lời giải chi tiết

O + HCl: không có hiện tượng gì xảy ra → O hoạt động hóa học yếu nhất.

P + HCl: giải phóng hiđro rất nhanh, dung dịch nóng lên → P hoạt động hóa học mạnh nhất

M + HCl: giải phóng hiđro chậm

N + HCl: giải phóng hiđro nhanh, dung dịch nóng dần

→ N hoạt động hóa học mạnh hơn M

→ P > N > M > O

Đáp án C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close