Bài 14 trang 7 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 14 trang 7 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau: a) 7x + 21 = 0 ; b) 5x - 2 = 0 ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các phương trình sau:

\(7x + 21 = 0\)    

Phương pháp giải:

Phương trình \(ax+b=0\) (với \(a\ne0\)) được giải như sau :

\(ax + b = 0 \Leftrightarrow  ax = -b  \Leftrightarrow  x = \dfrac{-b}{a}\)

Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất là \(x=   \dfrac{-b}{a}. \)

Lời giải chi tiết:

\(7x + 21 = 0\)

\( \Leftrightarrow 7x =  - 21\) 

\(\Leftrightarrow x =  - 21 :7\)

\(\Leftrightarrow x =  - 3\)

Vậy phương trình có tập nghiệm là \(S=\{-3\}.\)

\(5x - 2 = 0\)

Phương pháp giải:

Phương trình \(ax+b=0\) (với \(a\ne0\)) được giải như sau :

\(ax + b = 0 \Leftrightarrow  ax = -b  \Leftrightarrow  x = \dfrac{-b}{a}\)

Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất là \(x=   \dfrac{-b}{a}. \)

Lời giải chi tiết:

\(5x - 2 = 0\)

\( \displaystyle \Leftrightarrow 5x = 2 \Leftrightarrow x = {2 \over 5}\)  

Vậy phương trình có tập nghiệm là \(S=\left\{ {\dfrac{2}{5}} \right\}\).

\(12 - 6x = 0\)   

Phương pháp giải:

Phương trình \(ax+b=0\) (với \(a\ne0\)) được giải như sau :

\(ax + b = 0 \Leftrightarrow  ax = -b  \Leftrightarrow  x = \dfrac{-b}{a}\)

Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất là \(x=   \dfrac{-b}{a}. \)

Lời giải chi tiết:

\(12 - 6x = 0\)

\( \Leftrightarrow 12 = 6x\)

\( \Leftrightarrow x = 12:6\)

\(\Leftrightarrow x = 2\)

Vậy phương trình có tập nghiệm là \(S=\{2\}.\)

\( - 2x + 14 = 0\)

Phương pháp giải:

Phương trình \(ax+b=0\) (với \(a\ne0\)) được giải như sau :

\(ax + b = 0 \Leftrightarrow  ax = -b  \Leftrightarrow  x = \dfrac{-b}{a}\)

Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất là \(x=   \dfrac{-b}{a}. \)

Lời giải chi tiết:

 \( - 2x + 14 = 0\)

\( \Leftrightarrow  - 2x =  - 14\)

\( \Leftrightarrow  x =  - 14:(-2)\)

\( \Leftrightarrow x = 7\)

Vậy phương trình có tập nghiệm là \(S=\{7\}.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 15 trang 7 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 15 trang 7 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau: a) 0,25x + 1,5 = 0 ; b) 6,36 - 5,3x = 0 ...

 • Bài 16 trang 7 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 16 trang 7 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau: a) 3x + 1 = 7x - 11 ; b) 5 - 3x = 6x + 7 ...

 • Bài 17 trang 7 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 17 trang 7 sách bài tập toán 8. Chứng tỏ rằng các phương trình sau đây vô nghiệm : a) 2(x + 1) = 3 + 2x ...

 • Bài 18 trang 7 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 18 trang 7 sách bài tập toán 8. Cho phương trình (m^2 – 4)x + 2 = m.Giải phương trình trong mỗi trường hợp sau: a) m = 2 ; b) m = -2 ; c) m = -2,2.

 • Bài 13 trang 6 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 13 trang 7 sách bài tập toán 8. Tìm giá trị của k, biết rằng một trong hai phương trình sau đây nhận x = 5 làm nghiệm, phương trình còn lại nhận x = -1 làm nghiệm : 2x = 10 và 3 - kx = 2.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close