Bài 10 trang 6 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 10 trang 6 sách bài tập toán 8. Bằng quy tắc chuyển vế, giải các phương trình sau: a) x - 2,25 = 0,75 ; b) 19,3 = 12 - x ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bằng quy tắc chuyển vế, giải các phương trình sau :

LG a

\(x - 2,25 = 0,75\)

Phương pháp giải:

+) Quy tắc chuyển vế

Trong một phương trình ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó.

Lời giải chi tiết:

\(x - 2,25 = 0,75\)

\( \Leftrightarrow x = 0,75 + 2,25 \Leftrightarrow x = 3\)

Vậy phương trình có tập nghiệm \(S=\{3\}.\)

LG b

\(19,3 = 12 - x\)

Phương pháp giải:

+) Quy tắc chuyển vế

Trong một phương trình ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó.

Lời giải chi tiết:

\(19,3 = 12 - x\)

\( \Leftrightarrow x = 12 - 19,3 \Leftrightarrow x =  - 7,3\)

Vậy phương trình có tập nghiệm \(S=\{-7,3\}.\)

LG c

\(4,2 = x + 2,1\)

Phương pháp giải:

+) Quy tắc chuyển vế

Trong một phương trình ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó.

Lời giải chi tiết:

\(4,2 = x + 2,1\)

\( \Leftrightarrow x = 4,2 - 2,1 \Leftrightarrow x = 2,1\)

Vậy phương trình có tập nghiệm \(S=\{2,1\}.\)

LG d

\(3,7 - x = 4\)

Phương pháp giải:

+) Quy tắc chuyển vế

Trong một phương trình ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó.

Lời giải chi tiết:

\(3,7 - x = 4\)

\( \Leftrightarrow 3,7 - 4 = x \Leftrightarrow x =  - 0,3\)

Vậy phương trình có tập nghiệm \(S=\{-0,3\}.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 11 trang 6 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 11 trang 6 sách bài tập toán 8. Bằng quy tắc nhân, tìm giá trị gần đúng nghiệm của các phương trình sau, làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba (dùng máy tính bỏ túi để tính toán)....

 • Bài 12 trang 6 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 12 trang 6 sách bài tập toán 8.Tìm giá trị của m sao cho phương trình sau đây nhận x = - 2 làm nghiệm: 2x + m = x – 1.

 • Bài 13 trang 6 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 13 trang 7 sách bài tập toán 8. Tìm giá trị của k, biết rằng một trong hai phương trình sau đây nhận x = 5 làm nghiệm, phương trình còn lại nhận x = -1 làm nghiệm : 2x = 10 và 3 - kx = 2.

 • Bài 14 trang 7 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 14 trang 7 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau: a) 7x + 21 = 0 ; b) 5x - 2 = 0 ...

 • Bài 15 trang 7 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 15 trang 7 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau: a) 0,25x + 1,5 = 0 ; b) 6,36 - 5,3x = 0 ...

Quảng cáo
list
close
Gửi bài