Bài 11 trang 6 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 11 trang 6 sách bài tập toán 8. Bằng quy tắc nhân, tìm giá trị gần đúng nghiệm của các phương trình sau, làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba (dùng máy tính bỏ túi để tính toán)....

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bằng quy tắc nhân, tìm giá trị gần đúng nghiệm của các phương trình sau, làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba (dùng máy tính bỏ túi để tính toán). 

\(2x = \sqrt {13} \) 

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc nhân với một số :

Trong một phương trình, ta có thể nhân (hoặc chia) cả hai vế với cùng một số khác \(0\).

Lời giải chi tiết:

\(2x = \sqrt {13} \)

\( \displaystyle \Leftrightarrow \dfrac{2x}{2} = {{\sqrt {13} } \over 2} \)

\( \displaystyle \Leftrightarrow x = {{\sqrt {13} } \over 2} \Leftrightarrow x \approx 1,803\)

 \( - 5x = 1 + \sqrt 5 \)

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc nhân với một số :

Trong một phương trình, ta có thể nhân (hoặc chia) cả hai vế với cùng một số khác \(0\).

Lời giải chi tiết:

\( - 5x = 1 + \sqrt 5 \)

\( \displaystyle\Leftrightarrow \dfrac{-5x}{-5} =  - {{1 + \sqrt 5 } \over 5}\)

\( \displaystyle\Leftrightarrow x =  - {{1 + \sqrt 5 } \over 5} \Leftrightarrow x \approx  - 0,647\)

\( x\sqrt 2  = 4\sqrt 3 \)

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc nhân với một số :

Trong một phương trình, ta có thể nhân (hoặc chia) cả hai vế với cùng một số khác \(0\).

Lời giải chi tiết:

\(x\sqrt 2  = 4\sqrt 3 \)

\( \displaystyle\Leftrightarrow \dfrac{x\sqrt 2}{\sqrt 2} = {{4\sqrt 3 } \over {\sqrt 2 }}\)

\( \displaystyle\Leftrightarrow x = {{4\sqrt 3 } \over {\sqrt 2 }} \Leftrightarrow x \approx 4,899\)

Loigiaihay.com

 • Bài 12 trang 6 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 12 trang 6 sách bài tập toán 8.Tìm giá trị của m sao cho phương trình sau đây nhận x = - 2 làm nghiệm: 2x + m = x – 1.

 • Bài 13 trang 6 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 13 trang 7 sách bài tập toán 8. Tìm giá trị của k, biết rằng một trong hai phương trình sau đây nhận x = 5 làm nghiệm, phương trình còn lại nhận x = -1 làm nghiệm : 2x = 10 và 3 - kx = 2.

 • Bài 14 trang 7 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 14 trang 7 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau: a) 7x + 21 = 0 ; b) 5x - 2 = 0 ...

 • Bài 15 trang 7 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 15 trang 7 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau: a) 0,25x + 1,5 = 0 ; b) 6,36 - 5,3x = 0 ...

 • Bài 16 trang 7 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 16 trang 7 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau: a) 3x + 1 = 7x - 11 ; b) 5 - 3x = 6x + 7 ...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close