Đề số 7 – Đề kiểm tra học kì 2 – Sinh 11

Tải về

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 11

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1. Sau khi điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp ở màng sau, axêtincôlin phân hủy thành:  

A. Axêtin và côlin

B. Axêtat và côlin

C. Axit axêtit và côlin 

D. Estera và côlin

Câu 2. Tác dụng “điều hòa phát triển các tính trạng sinh dục đực, tăng mạnh tổng hợp protein” là của hoocmôn nào?

A. Testostêrôn

B. Hoocmôn sinh trưởng

C. Tiroxin

D. Ơstrôgen

Câu 3. Khi không có ánh sáng, cây non mọc như thế nào?

A. Mọc bình thường và có màu xanh.

B. Mọc vống lên và có màu vàng úa.

C. Mọc vống lên và có màu xanh.

D. Mọc bình thường và có màu vàng úa.

Câu 4. Thân cây non sinh trưởng như thế nào khi chiếu sáng từ một hướng (sau một thời gian):

A. Mọc thẳng, khỏe.

B. Tránh xa nguồn sáng 

C. Hướng về nguồn sáng.

D. Cây non hướng sáng âm

Câu 5. Các kiểu ứng động của cây:

A. Ứng động sinh trưởng

B.  Ứng động không sinh trưởng

C. C.Ứng động định hướng

D. Cả A và B đúng

Câu 6. Ứng động khác cơ bản với hướng động ở đặc điểm nào?

A. Tác nhân kích thích không định hướng.

B. Có sự vận động vô hướng

C. Không liên quan đến sự phân chia tế bào.

D. Có nhiều tác nhân kích thích.

Câu 7. Thân và rễ của cây có kiểu hướng động như thế nào?

A. Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng dương và hướng trọng lực dương.

B. Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng âm và hướng trọng lực dương.

C. Thân hướng sáng âm và hướng trọng lực dương, còn rễ hướng sáng dương và hướng trọng lực âm.

D. Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực dương, còn rễ hướng sáng âm và hướng trọng lực dương.

Câu 8. Các dây leo cuốn quanh cây gỗ là nhờ kiểu hướng động nào?

A. Hướng sáng.

B. Hướng đất

C. Hướng nước

D. Hướng tiếp xúc.

Câu 9. Hoocmôn tirôxin được sản sinh ra ở:

A. Tinh hoàn.                   B. Tuyến giáp.

C. Tuyến yên.                  D. Buồng trứng.

Câu 10. Cung phản xạ diến ra theo trật tự nào?

A. Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm → Hệ thần kinh → Cơ, tuyến.

B. Hệ thần kinh → Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm → Cơ, tuyến.

C. Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm → Cơ, tuyến → Hệ thần kinh.

D. Cơ, tuyến →Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm → Hệ thần kinh.

Câu 11. Ý nào không đúng với đặc điểm của hệ thần kinh chuỗi hạch?

A. Số lượng tế bào thần kinh tăng so với thần kinh dạng lưới.

B. Khả năng phối hợp giữa các tế bào thần kinh tăng lên.

C. Phản ứng cục bộ, ít tiêu tốn năng lượng so với thần kinh dạng lưới.

D. Phản ứng toàn thân, tiêu tốn nhiều năng lượng so với thần kinh dạng lưới.

Câu 12. Chiều hướng tiến hóa của hệ thần kinh ở động vật:

A. Dạng lưới → Dạng ống → Dạng chuỗi hạch.

B. Dạng lưới → Dạng chuỗi hạch → Dạng ống.

C. Dạng chuỗi hạch → Dạng ống → Dạng lưới.

D. Dạng chuỗi hạch → Dạng lưới → Dạng ống.

Câu 13. Ý nghĩa của hướng trọng lực đối với cây?

A. Giúp rễ cây tìm đến nguồn nước để hút nước.

B. Giúp cây luôn hướng về ánh sáng để quang hợp.

C. Giúp rễ cây mọc vào đất để giữ cây và hút chất dinh dưỡng.

D. Giúp cây bám vào vật cứng khi tiếp xúc

Câu 14. Tốc độ cảm ứng của động vật so với thực vật như thế nào?

A. Diễn ra nhanh hơn 

B. Diễn ra chậm hơn một chút.

C. Diễn ra chậm hơn nhiều.

D. Diễn ra ngang bằng.

Câu 15. Phản xạ phức tạp thường là:

A. Phản xạ có điều kiện, và do sự tham gia của một số ít tế bào thần kinh, trong đó có các tế bào thần kinh vỏ não.

B. Phản xạ không điều kiện, và do sự tham gia của một số lượng lớn tế bào thần kinh, trong đó có các tế bào thần kinh vỏ não.

C. Phản xạ có điều kiện, và do có sự tham gia của một số lượng lớn tế bào thần kinh, trong đó có các tế bào thần kinh tuỷ sống.

D. Phản xạ có điều kiện, và do có sự tham gia của một số lượng lớn tế bào thần kinh,trong đó có các tế bào thần kinh vỏ não.

Câu 16. Hệ thần kinh ống gặp ở động vật nào?

A. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.

B. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, giun đốt.

C. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, thân mềm.

D. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, giun tròn.

Câu 17. Hệ thần kinh ống được tạo thành từ hai phần rõ rệt là:

A. Não và thần kinh ngoại biên.

B. Não và tuỷ sống. 

C. Thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên.

D. Tuỷ sống và thần kinh ngoại biên.

Câu 18. Quá trình truyền tin qua xináp diễn ra theo trật tự nào?

A. Khe xinap → Màng trước xinap → Chuỳ xinap → Màng sau xinap.

B. Màng trước xinap → Chuỳ xinap → Khe xinap → Màng sau xinap.

C. Màng sau xinap → Khe xinap → Chuỳ xinap → Màng trước xinap.

D. Chuỳ xinap → Màng trước xinap → Khe xinap → Màng sau xinap.

Câu 19. Những động vật phát triển không qua biến thái là:

A. Bọ ngựa, châu chấu, sâu bướm.

B. Khỉ, thỏ,  ruồi.

C. Châu chấu, gà, khỉ.

D. Gà, thỏ, khỉ.

Câu 20. Hai hoocmon chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng là:

A. Tirôxin và ecđixơn.

B. Ơstrôgen và juvenin.

C. Testosteron và ecdixơn

D. Ecdixơn và juvenin

Câu 21. Hậu quả gì xãy ra khi tuyến yên sản xuất ra quá ít hoặc quá nhiều hoocmôn sinh trưởng vào giai đoạn trẻ em? Từ đó nêu vai trò của hoocmôn sinh trưởng? 

Câu 22. Thiếu iôt trong thức ăn và nước uống sẽ làm cho trẻ em  bị hậu quả gì về sinh trưởng và phát triển? Giải thích?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1.B

2.A

3B

4.C

5.D

6.A

7.B

8.D

9B

10A

11D

12B

13C

14A

15D

16A

17C

18D

19D

20D

Câu 1

Sau khi điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp ở màng sau, axêtincôlin phân hủy thành Axêtat và côlin   

Chọn B

Câu 2 

Đây là tác dụng của hormone testosteron

Chọn A

Câu 3

Khi không có ánh sáng cây non mọc vống lên và có màu vàng úa vì diệp lục không được hình thành, nồng độ auxin cao

Chọn B

Câu 4

Sau một thời gian chiếu sáng từ một hướng, thân cây sẽ hướng về nguồn sáng

Chọn C

Câu 5

Có 2 hình thức ứng động: sinh trưởng và không sinh trưởng

Chọn D

Câu 6

Ứng động khác cơ bản với hướng động ở đặc điểm: Tác nhân kích thích không định hướng

Chọn A

Câu 7 

Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng âm và hướng trọng lực dương.

Chọn B

Câu 8

Đây là kiểu hướng tiếp xúc

Chọn D

Câu 9

Hoocmôn tirôxin được sản sinh ra ở tuyến giáp

Chọn B

Câu 10

Cung phản xạ diễn ra theo trật tự: Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm → Hệ thần kinh → Cơ, tuyến

Chọn A

Câu 11

Phát biểu sai là D, phản xạ của sinh vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có tính chất cục bộ, định khu

Chọn D

Câu 12 

Chiều hướng tiến hóa của hệ thần kinh ở động vật:Dạng lưới → Dạng chuỗi hạch → Dạng ống.

Chọn B

Câu 13 

Hướng trọng lực giúp rễ cây mọc vào đất để giữ cây và hút chất dinh dưỡng

Chọn C

Câu 14

Cảm ứng ở động vật diễn ra nhanh hơn nhiều so với thực vật

Chọn A

Câu 15 

Phản xạ phức tạp thường là phản xạ có điều kiện, và do có sự tham gia của một số lượng lớn tế bào thần kinh,trong đó có các tế bào thần kinh vỏ não.

Chọn D

Câu 16 

Hệ thần kinh ống gặp ở động vật có xương sống như cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú

Chọn A

Câu 17 

Hệ thần kinh ống được tạo thành từ hai phần rõ rệt là Thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên

Chọn C

Câu 18 

Quá trình truyền tin qua xináp diễn ra theo trật tự Chuỳ xinap → Màng trước xinap → Khe xinap → Màng sau xinap

Chọn D

Câu 19

Những động vật phát triển không qua biến thái là Gà, thỏ, khỉ

Chọn D

Câu 20

Hai hoocmon chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng là Ecdixơn và juvenin

Chọn D

Câu 21 

Nếu tuyến yên tiết ra quá ít GH → người bé nhỏ

Nếu tuyến yên tiết ra quá nhiều GH → người khổng lồ

Vai trò:

Kích thích phân chia tế bào và tăng kích thước của tế bào qua tăng tổng hợp prôtein

Kích thích phát triển xương (xương dài ra và to lên).

Câu 22 

Hậu quả: Trẻ em chậm lớn (hoặc ngừng lớn), chịu lạnh kém, não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp.

Giải thích:

- Iôt là thành phần cấu tạo nên tirôxin. Thiếu iôt → thiếu tirôxin

- Thiếu tiroxin → Giảm quá trình chuyển hóa, giảm sinh nhiệt ở tế bào →chịu nhiệt kém

- Thiếu tiroxin → Giảm quá trình phân chia và lớn lên của tế bào → trẻ em chậm hay ngừng lớn, não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp.

Nguồn: sưu tầm

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close