Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 4 - Sinh học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 4 - Sinh học 11

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1. Phương pháp trồng nào sau đây dễ xuất hiện đặc điểm mới ở cây con so với bố mẹ

A. Giâm cành               B. Ghép cành

C. Gieo hạt                   D. Chiết cành.

Câu 2. Ở thực vật có hoa, quá trình thụ tinh cua trứng được thực hiện ở tại cơ quan hoặc cấu trúc nào ?

A. Ống phân                 B. Đầu nhụy

C. Trong túi phôi          D. Bao phấn.

Câu 3. Qúa trình thụ phấn xảy ra tại cơ quan hoặc cấu trúc nào ?

A. Nhị                           B. Vòi nhụy

C. Đầu nhụy                    D. Bầu nhụy.

Câu 4. Nội nhũ trong hạt được tạo thành do sự kết hợp của những thành phần nào trong quá trình thụ tinh ?

A. Tinh trùng và noãn cầu

B. Tinh trùng và túi phôi

C. Tinh trùng và nhân phụ

D. Hạt phấn và bầu nhụy.

Câu 5. Sự hình thành giao tử đực ở cây có hoa diễn ra như thế nào?

A. Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử ->1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn -> Tế bào sinh sản giảm phân tạo 4 giao tử đực.

B. . Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử -> Mội tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn ->Tế bào sinh sản nguyên phân một lần tạo hai giao tử đực.

C. Tế 1 bào mẹ nguyên phân hai lần cho 4 tiểu bào tử -> 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và tế bào ống phấn -> Tế bào sinh sản nguyên phân 1 lần tạo 2 giao tử đực.

D. Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử -> 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 2 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn -> Tế bào sinh sản nguyên phân 1 lần tạo 2 giao tử đực.

Câu 6. Sinh sản hữh tính ở thục vật là:

A. Sự kết hợp có chọn lọc của giao tử cái và nhiều giao tử đực tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

B. Sử kết hợp của nhiều giao tử đực và một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

C. Sự kết hợp có chọn lọc của hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

D. Sự kết hợp ngẫu nhiên giữa hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

Câu 7. Bộ nhiễm sắc thể có mặt trong sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa như thế nào ?

A. Tế bào mẹ mang 2n; đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào kém, tế bào trứng, nhân cực đều mang n.

B. Tế bào mẹ, đại bào tử mang 2n; tế bào đối  cực,tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực đều mang n.

C. Tế bào mẹ, đại bào tử mang 2n, tế bào đối cực đêu mang 2n; tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực đều mang n.

D. Tế bào mẹ, đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào kèm đều mang 2n; tế bào trứng, nhân cực đều mang n.

Câu 8. Trong quá trình hình thành giao tử đực ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào ?

A. 2 lần nguyên phân, 1 lần giảm phân.

B. 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.

C. 1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.

D. 2 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.

Câu 9. Đặc điểm nào không phải là  ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật ?

A. Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền.

B. Là hình thức sinh sản phổ biến.

C.  Có khả năng thích nghi với điều kiện môi trường biến đổi.

D. Tạo ra nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa.

Câu 10. Sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa diễm ra như thế nào ?

A. Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử -> Mỗi đại bào tử nguyên phân cho túi phôi chứa 3 tế bào đối cực, 2 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 2 nhân cực.

B. Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử  -> 1 đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi 2 tế bào cực, 3 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 2 nhân cực.

C. Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử  -> 1 đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi 3 tế bào cực, 3 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 1 nhân cực.

D. Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử  -> 1 đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi 3 tế bào cực, 3 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 2 nhân cực.

Câu 11. Ý nào không đúng khi nói về quả ?

A. Quả là do bầu nhụy sinh trưởng dày lên chuyển hóa thành.

B. Quả có vai trò bảo vệ hạt.

C. quả không hạt đều là quả đơn tính.

D. Quả có thể là phương tiện phát tán hạt.

Câu 12. Thụ tinh kép ở thực vật có hoa là:

A. Sự kết hợp của hai tinh tử với trứng ở trong túi phôi.

B. Sử kết hợp của hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội của giao tử đực và gioa tử cái ( trứng ) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội.

C. Sự kết hợp của hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử và nhân nội nhũ.

D. Sự kết hợp của nhân hai giao tử đực và cái ( trứng ) trong túi phôi tạo thành hợp tử.

Câu 13. Thụ phấn chéo là:

A. Sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhụy của cây khác loài.

B. Sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhụy của cây khác cùng loài.

C. Sự thụ phấn của hạt phấn với nhụy của cùng một hoa hay khác hoa của cùng một cây.

D. Sự kết hợp giữa tinh tử và trứng của cùng hoa.

Câu 14. Ở đa số thực vật hạt kín, bộ phận nào của hoa sau khi thụ tinh sẽ phát triển thành hạt :

A. Nội nhũ tam bội.

B. Nhân của tế bào noãn

C. Nhân cực của hạt phấn

D. Hợp tử  sau thụ tinh.

Câu 15. Thụ tinh là :

A. Sự kéo dài ống phấn trong vòi nhụy.

B. Sự di chuyển của tinh tử trên ống phấn.

C. Sự  rơi hạt phấn vào núm nhụy và nảy mầm.

D. Sự nảy mầm của hạt phấn trên núm nhụy.

Lời giải chi tiết

1

2

3

4

5

C

C

C

C

B

6

7

8

9

10

D

A

B

A

A

11

12

13

14

15

C

C

B

D

C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close