Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 11 - Đề số 3 có lời giải chi tiết

Tải về

Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 11- Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Câu 1. Khi nói về hô hấp ở động vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Ở tất cả động vật không xương sống, quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường đều diễn ra ở ống khí.

B. Ở tất cả động vật sống trong nước, quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường đều diễn ra ở mang.

C. Ở tất cả động vật sống trên cạn, quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường đều diễn ra ở phổi.

D. Ở tất cả các loài thú, quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường đều diễn ra ở phổi

Câu 2. Những nội dung nào sau đây là đúng khi nói về tiêu hoá ngoại bào ở động vật?

(1) Sự tiêu hoá xảy ra bên ngoài tế bào.

(2) Sự tiêu hoá ở bên ngoài cơ thể động vật.

(3) Sự tiêu hoá ở khoang miệng các loài động vật.

(4) Sự tiêu hoá bên ngoài dạ dày và ruột.

A. (1) và (3).              B. (1), (2) và (3).

C. (1) và (2).              D. (1), (2), (3) và (4).

Câu 3. Loại sắc tố quang hợp nào sau đây ở thực vật có khả năng chuyển hóa quang năng thành hóa năng?

A. Diệp lục a                          B. Carôten.

C. Diệp lục                             D. Xantôphin

Câu 4. Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn không tham gia vào sự vận chuyển khí?

A. Cá chép                             B. Ếch đồng

C. Châu chấu                         D. Giun đất.

Câu 5. Hoạt động nào sau đây của con người nhằm ngăn chặn sự mất nitơ từ đất vào không khí?

A. Trồng cây với mật độ cao

B. Cày xới, làm đất tơi xốp

C. Trồng xen cây họ đậu

D. Bón phân đạm cho đất

Câu 6. Cấu tạo ngoài của lá thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng là:

A. có diện tích bề mặt lớn

B. có cuống lá.

C. phiến lá mỏng

D. các khí khổng tập trung ở mặt dưới.

Câu 7. Tế bào mạch gỗ của cây gồm:

A. quản bào và tế bào biểu bì 

B. quản bào và tế bào lông hút.

C. quản bào và mạch ống.

D. quản bào và tế bào nội bì.

Câu 8. Khi cho que diêm đang cháy vào bình chứa hạt nảy mầm thì ngọn lửa sẽ tắt ngay, hiện tượng này là do:

A. hô hấp tạo ra nhiệt.

B. hô hấp tạo ra nước.

C. hô hấp tạo ra năng lượng ATP.

D. hô hấp tạo ra khí CO2.

Câu 9. Hình thức hô hấp ở các loài côn trùng là

A. hô hấp bằng mang

B. hô hấp bằng hệ thống ống khí.

C. hô hấp qua bề mặt cơ thể.

D. hô hấp bằng phổi.

Câu 10. Để tưới nước hợp li cho cây trồng, cần dựa vào bao nhiêu đặc điểm sau đây?

I. Đặc điểm của loài cây.

II Đặc điểm của đất

III. Đặc điểm của thời tiết.

IV. Đặc điểm pha sinh trưởng và phát triển của cây.

A. 2                                        B. 1

C. 3                                        D. 4

Câu 11. Điểm bão hòa quang hợp là giá trị mà tại đó

A. quá trình quang hợp ở đó đạt cực đại và không tăng lên nữa

B. quá trình quang hợp không thể xảy ra được.

C. cường độ quang hợp cân bằng với cường độ hô hấp.

D. quá trình quang hợp cân bằng với quá trình trao đổi nước và muối khoáng.

Câu 12. Sản phẩm của pha sáng trong quang hợp là:

A. ATP, NADPH, O2, CO2

B. NADPH và O2

C. ATP, NADPH, O2

D. ATP và CO2.

Câu 13. Nitơ hữu cơ trong các sinh vật có thể được chuyển hóa thành NH4+ nhờ hoạt động của nhóm vi sinh vật nào sau đây?

A. Vi khuẩn phản nitrat hóa

B. Vi khuẩn cố định nitơ

C. Vi khuẩn nitrit hóa

D. Vi khuẩn amôn hóa

Câu 14. Thứ tự nào sau đây đúng với chu kì hoạt động của tim?

A. Pha co tâm nhĩ → pha giãn chung → pha tâm thất.

B. Pha co tâm nhĩ → pha co tâm thất →pha giãn chung.

C. Pha co tâm thất → pha co tâm nhĩ → pha giãn chung.

D. Pha giãn chung → pha co tâm thất → pha co tâm nhĩ.

Câu 15. Sản phẩm của pha sáng cung cấp cho pha tối của quang hợp là:

A. ATP, NADPH và O2

B. NADPH và O2

C. ATP và CO2

D. ATP và NADPH

Câu 16. Ở động vật nhai lại, ngăn nào của dạ dày có chức năng giống như dạ dày của thú ăn thịt và ăn tạp?

A. Dạ lá sách                     B. Dạ múi khế

C. Dạ tổ ong                       D. Dạ cỏ

Câu 17. Trong các nguyên nhân sau:

(1) Cân bằng nước trong cây bị phá hủy.

(2) Thế năng nước của đất là quá thấp.

(3) Các ion khoáng độc hại đối với cây.

(4) Rễ cây thiếu oxi nên cây hô hấp không bình thường.

(5) Lông hút bị chết.

Cây trên cạn ngập úng lâu sẽ chết do những nguyên nhân:

A. (1), (2) và (5)                B. (1), (4) và (5)

C. (3), (4) và (5)                D. (1), (3) và (4)

Câu 18. Ý nào dưới đây không đúng với sự tiêu hoá thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hoá ở người?

A. Ở ruột già có tiêu hoá cơ học và hoá học

B. Ở dạ dày có tiêu hoá cơ học và hoá học.

C. Ở miệng có tiêu hoá cơ học và hoá học

D. Ở ruột non có tiêu hoá cơ học và hoá học.

Câu 19. Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân cho cây là căn cứ vào:

A. dấu hiệu bên ngoài của quả mới ra.

B. dấu hiệu bên ngoài của thân cây.

C. dấu hiệu bên ngoài của lá cây.

D. dấu hiệu bên ngoài của hoa.

Câu 20. Tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp là:

A. Tăng diện tích lá. 

B. Tăng cường độ quang hợp

C. Tăng hệ số kinh tế

D. Tăng diện tích lá, tăng cường độ quang hợp, tăng hệ số kinh tế

Câu 21. Cho các nội dung sau:

(1). Lực đẩy của rễ.

(2). Lực hút do thoát hơi nước ở lá.

(3). Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ.

(4). Sự chênh lệch áp suât thẩm thấu giữa cơ quan nguồnvà cơ quan đích .

(5). Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa môi trường rễ và môi trường đất.

 Động lực vận chuyển của dòng mạch gỗ bao gồm:

A. (1), (2), (4 )                  B. (1), (2), (3)

C. (1), (3), (4)                   D. (1), (3), (5).

Câu 22. Khi hàm lượng glucôzơ trong máu giảm thi cơ thể điều hoà hàm lượng glucôzơ trong máu diễn ra theo trật tự nào?

A. Gan →Glucagôn → Tuyến tụy → Glicôgen → Glucôzơ trong máu tăng.

B. Gan → Tuyến tụy → Glucagôn → Glicôgen → Glucôzơ trong máu tăng.

C. Tuyến tụy → Gan → Glucagôn → Glicôgen → Glucôzơ trong máu tăng.

D. Tuyến tụy →Glucagôn → Gan →Glicôgen → Glucôzơ trong máu tăng.

Câu 23. Nguyên nhân chính làm cho phần lớn cây lương thực không thích nghi với đất có độ mặn cao là gì?

A. Hàm lượng ôxi trong đất thấp.

B. Thế nước của đất thấp.

C. Các ion khoáng là độc đối với cây

D. Cường độ ánh sáng quá cao.

Câu 24. Ở Cây Xoài, nitơ được hấp thụ dưới dạng

A. Nito tự do có trong khí quyển (N2)

B. Nitrat (NO3-)

C. Nitrat (NO3-) và amôni (NH4+)

D. Amôni (NH4+)

Câu 25. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về áp suất rễ

A. Tạo lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ.

B. Tạo động lực đầu dưới đẩy dòng mạch gỗ lên cao.

C. Tạo động lực đầu dưới đẩy dòng mạch rây lên cao.

D. Động lực của dòng mạch rây.

Đáp án

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1.D

2.A

3.A

4.C

5.B

6.A

7.C

8.D

9.B

10.D

11.A

12.C

13.D

14.B

15.D

16.B

17.B

18.A

19.C

20.D

21.B

22.D

23.B

24.C

25.B

Câu 1 

A sai, VD ở giun: khí được trao đổi qua bề mặt cơ thể

B sai, VD: ở thủy tức: khí được trao đổi qua bề mặt cơ thể

C sai, VD ở giun: khí được trao đổi qua bề mặt cơ thể

D đúng.

Chọn D

Câu 2 

(1) đúng.

(2) sai, tiêu hóa ngoại bào xảy ra bên ngoài tế bào

(3) đúng.

(4) sai, xảy ra bên trong dạ dày, ruột.

Chọn A

Câu 3 

Diệp lục a có khả năng chuyển hóa quang năng thành hóa năng. Các sắc tố còn lại có vai trò hấp thụ năng lượng ánh sáng và truyền cho diệp lục a.

Chọn A

Câu 4 

Ở châu chấu, hệ tuần hoàn không có chức năng vận chuyển khí, khí được trao đổi qua hệ thống ống khí.

Chọn C

Câu 5 

Cày xới, làm đất tơi xốp ngăn chặn quá trình phản nitrat diễn ra làm mất nito trong đất.

Chọn B

Câu 6 

Lá có diện tích bề mặt lớn thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng.

Chọn A

Câu 7

Tế bào mạch gỗ của cây gồm quản bào và mạch ống.

Chọn C

Câu 8 

Khi cho que diêm đang cháy vào bình chứa hạt nảy mầm thì ngọn lửa sẽ tắt ngay do hạt nảy mầm hô hấp mạnh tạo ra khí CO2 và hút khí O2.

Chọn D

Câu 9 

Côn trùng hô hấp bằng hệ thống ống khí.

Chọn B

Câu 10 

Để tưới nước hợp li cho cây trồng, cần dựa vào cả 4 đặc điểm:

I. Đặc điểm của loài cây.

II Đặc điểm của đất

III. Đặc điểm của thời tiết.

IV. Đặc điểm pha sinh trưởng và phát triển của cây.

Chọn D

Câu 11 

Điểm bão hòa quang hợp là giá trị mà tại đó quá trình quang hợp ở đó đạt cực đại và không tăng lên nữa.

Chọn A

Câu 12 

Sản phẩm của pha sáng trong quang hợp là ATP, NADPH, O2.

Chọn C

Câu 13 

Nitơ hữu cơ trong các sinh vật có thể được chuyển hóa thành NH4+ nhờ hoạt động của vi khuẩn amôn hóa (SGK Sinh 11 trang 29).

Chọn D

Câu 14

Thứ tự đúng với chu kì hoạt động của tim là: Pha co tâm nhĩ → pha co tâm thất →pha giãn chung.

Chọn B

Câu 15

Sản phẩm của pha sáng cung cấp cho pha tối của quang hợp là ATP và NADPH, khí O2 sẽ thoát ra ngoài.

Chọn D

Câu 16

Ở động vật nhai lại, dạ múi khế có chức năng như dạ dày của thú ăn thịt (tiết pepsin, HCl)

Chọn B

Câu 17

Cây trên cạn ngập úng lâu sẽ chết do những nguyên nhân:

(1) Cân bằng nước trong cây bị phá hủy.

(4) Rễ cây thiếu oxi nên cây hô hấp không bình thường.

(5) Lông hút bị chết.

Chọn B

Câu 18 

Phát biểu sai về sự tiêu hóa thức ăn ở người là: A, ở ruột già không có tiêu hóa hóa học, chỉ có biến đổi về cơ học và hấp thụ lại nước.

Chọn A

Câu 19

Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân cho cây là căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của lá cây.

VD: Lá vàng úa, cây sinh trưởng kém → thiếu nito.

Chọn C

Câu 20 

Tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp là tăng diện tích lá, tăng cường độ quang hợp, tăng hệ số kinh tế

Chọn D

Câu 21 

Động lực vận chuyển của dòng mạch gỗ bao gồm:

(1). Lực đẩy của rễ.

(2). Lực hút do thoát hơi nước ở lá.

(3). Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ.

(4) là động lực của dòng mạch rây.

(5) động lực của quá trình hút nước.

Chọn B

Câu 22

Khi hàm lượng glucôzơ trong máu giảm: Tuyến tụy tiết hormone glucagôn → Gan phân giải glicôgen → gucôzơ trong máu tăng.

Chọn D

Câu 23

Cây lương thực không thích nghi với đất có độ mặn cao là do thế nước của đất thấp (dịch đất ưu trương hơn dịch bào).

Chọn B

Câu 24

Ở Cây Xoài, nitơ được hấp thụ dưới dạng nitrat (NO3-) và amôni (NH4+).

Chọn C

Câu 25

Áp suất rễ là lực đẩy nước của rễ lên thân là động lực của dòng mạch gỗ.

Chọn B

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close