Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 15 - Chương 4 - Sinh học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 15 - Chương 4 - Sinh học 11

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1.Tuyến yên sản sinh ra các hoocmon nào ?

A. Progesteron và Ostrogen.

B.Hoocmon kích nang trứng Ostrogen.

C. Hoocmon kích dục nhau thai Progesteron.

D. Hoocmon kích thích mang trứng, hoocmon tạo thể vàng.

Câu 2. Hoocmon Progesteron được bài tiết từ tuyến nào ?

A. Nhau thai 

B. Tuyến yên

C. Buồng trứng

D. Thể vàng.

Câu 3. Sự phối hợp của những loại hoocmon nào có tác động làm cho niêm mạc dạ con dày, phồng lên, tích đầy máu trong mạch chuẩn bị cho sự làm tổ của phôi trong dạ con ?

A. Hoocmon  kích thích nang trứng, Progesteron.

B. Progesteron và Ostrogen.

C. Hooocmon tạo thể vàng và hoocmon Ostrogen.

D. Hoocmon  thể vàng và Progesteron.

Câu 4. Nhau thai  sản sinh ra hoocmon nào sau đây ?

A. Progesteron                  B. FSH

C. HCG                             D. LH

Câu 5. Sự phối hợp  của các loại hoocmon nào có tác dụng kích thích phát triển nang trứng và gây rụng trứng ?

A. Hoocmon kích thích nang trứng ( FSH), hoocmon tạo thể vàng ( LH) và hoocmon Ostrogen.

B. Progesteron, hoocmon tạo thể vàng ( LH) và hoocmon Ostrogen.

C. Hoocmon kích thích nang trứng ( FSH), Progesteron và hoocmon  Ostrogen.

D. Hoocmon kích thích nang trứng ( FSH), hoocmon tạo thể vàng ( LH) và Progesteron.

Câu 6. Cấu trúc nào sau đây vừa làm chức năng nội tiết vừa àm chức năng ngoại tiết ?

A. Thể vàng                      B. Nhau thai

C. Buồng trứng                 D. Tuyến yên.

Câu 7. Sự điều hòa sinh tinh và sinh trứng chịu sự chi phối bởi:

A. Hệ nội tiết.

B. Hệ thần kình.

C. Các nhân tố bên trong cơ thể.

D. Các nhân tố bên ngoài cơ thể.

Câu 8. Inhibin có vai trò :

A. Kích thích phát triển ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.

B. Kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.

C. Ức chế tuyến yên sản xuất FSH.

D. Kích thích tế bào kẽ sản sinh ra testosteron.

Câu 9. Cơ chế điều hòa sinh tinh không tiết ra chất nao sau đây ?

A. Inhibin                    B. GnRH

C. Testosteron             D. FSH.

Câu 10. LH có vai trò :

A. Kích thích tuyến yên tiết hoocmon.

B. Kích thích phát triển nang trứng.

C. Kích thích dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ.

D. Kích thích nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì thể vàng hoạt động.

Câu 11. FSH có vai trò:

A.Kích thích nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì thể vàng hoạt động.

B. Kích thích dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ.

C. Kích thích tuyến yên tiết hoocmon.

D. Kích thích phát triển nang trứng.

Câu 12. Testosteron có vai trò:

A. Kích thích tế bào kẽ sản sinh ra FSH.

B. Kích thích phát triển ống sinh tinh va sản xuất tinh trùng.

C. Kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.

D. Kích thích tuyến yên sản sinh ra LH.

Câu 13. Progesteron và Ostrogen có vai trò:

A. Kích thích dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ.

B. Kích thích phát triển nang trứng.

C. Kích thích nang trứng chín và rụng trứng , hình thành và duy trì thể vàng hoạt động.

D. Kích thích tuyến yên tiết hoocmon

Câu 14. Khi nồng độ Progesteron và Ostrogen trong máu tăng cao có tác dụng:

A. Gây ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm tăng tiết GnRH, FSH, LH.

B. Ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm giãm tiết GnRH, FSH, LH.

C. Ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm hai bộ phận này không tiết GnRH, FSH và LH.

D. Kích thích tuyến yên và vùng dưới đồi làm tăng tiết GnRH, FSH, LH.

Câu 15. Điều hòa ngược âm tính diễn ra trong quá trình sinh trứng khi:

A. Nồng độ Progesteron và otrogen cao.

B. Nồng độ Progesteron và otrogen giảm.

C. Nồng độ FSH và LH cao.

D. Nồng độ GnRH giảm.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

1

2

3

4

5

D

D

B

C

A

6

7

8

9

10

C

A

C

A

D

11

12

13

14

15

D

B

A

B

A

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close