Wh - questions with Why - Câu hỏi với từ Why

* Câu hỏi với Why (tại sao?) dùng để hỏi lý do hay nguyên nhân cấu trúc câu:

Quảng cáo

Why + auxiliary verb + subject + verb + object...?

(Why + trợ động từ + chủ ngữ + động từ chính + túc từ...?)

Ex: Why did you go to bed late last night?

(Tối qua sao bạn đi ngủ trễ thế?)

Why do you buy so many stamps?

(Tại sao bạn mua nhiều tem thế?)

* Trả lời câu hỏi với Why, ta dùng:

a) Because + S + V + object (bởi vì ...)

Ex: Why did you go to bed late last night?

=> Because I had to finish my homework.

(Bởi vì tôi phải làm xong bài tập ở nhà).

b) To-infinitive phrase (nhóm từ động từ nguyên mẫu)

Ex: Why do you buy so many stamps?

=> To send some letters to America.

(Để gửi vài lá thư đi Mỹ.)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close