A. Sports - Unit 13 trang 129 SGK Tiếng Anh 7

2)Take a class survey (Thực hiện cuộc khảo sát trên lớp)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A. Sports (Thể thao)

Bài 1

1. Listen and read. Then answer the question.

(Nghe và đọc. Sau đó trả lời câu hỏi.)


A recent survey of teenagers in the USA had some surprising results. The survey was a simple one. It asked teenagers: What sports do you like?

These were the ten most popular sports.

Sport

Position

Baseball

Skateboarding

Roller-skating

Rollerblading

Basketball

Football

Volleyball

Tennis

Badminton

Swimming

First

Second

Third

Fourth

Fifth

Sixth

Seventh

Eighth

Ninth

Tenth

Baseball was the most popular choice even though it is not one of the world’s most popular games. Millions of people play and watch it all round the world. Surprisingly, many teenagers said they liked table tennis.

Questions. 

(Câu hỏi)

a) Is baseball your favorite sport? If not, what is your first choice? 

b) Do you like table tennis? 

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

a. No. it isn’t. My first choice is basketball.

b. Yes, I do. 

Tạm dịch: 

a. Bóng chày có phải là môn thể thao ưa thích nhất của bạn không? Nếu không, môn nào là sự lựa chọn đầu tiên của bạn?

-> Không. Lựa chọn đầu tiên của tôi là bóng rổ. 

b. Bạn có thích chơi bóng bàn không?

-> Có. 

Dịch bài đọc:

Một cuộc khảo sát mới đây về thanh thiêu niên ở Mỹ cho một kết quả đáng ngạc nhiên. Cuộc khảo sát đơn giản. Nó hỏi các thanh thiêu niên: “Bạn thích những môn thể thao nào?”

Đây là mười môn thể thao được ưa chuộng hàng đầu.

Môn thể thao

Thứ hạng

Bóng chày

Hạng nhất

Trượt ván

Hạng hai

Trượt patin (giày có bánh xe 4 góc)

Hạng ba

Trượt patin (giày có bánh xe dọc đế)

Hạng tư

Bóng rổ

Hạng năm

Bóng đá

Hạng sáu

Bóng chuyền

Hạng bảy

Quần vợt

Hạng tám

Cầu lông

Hạng chín

Bơi lội

Hạng mười

 
Bóng chày là sự lựa chọn được ưa chuộng nhất mặc dù nó không phải là một trong những trò chơi phổ biến nhất trên thế giới. Có hàng triệu người chơi và xem bóng chày trên khắp thế giới. Đáng ngạc nhiên là nhiều thanh thiếu niên nói họ thích bóng bàn.

Bài 2

2. Take a class survey.

(Thực hiện cuộc khảo sát lớp)

Ask your classmates what sport they like most. Draw this tables in vour ex­ercise book. Write the number of students who like each sport best. Then write the order.

(Hỏi các bạn cùng lớp em họ thích môn thể thao gì nhất và vẽ bảng này vào vở bài tập của em. Viết số học sinh thích mỗi môn thể thao nhất. Sau đó viết theo thứ tự)

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

Sport

Number of students

Position

Football

50/60

First

Volleyball

40/60

Second

Basketball

30/60

Third

Swimming

25/60

Fourth

Table tennis

20/60

Fifth

 Tạm dịch: 

Môn thể thao

Số học sinh

Xếp hạng

Bóng đá

50/60

Nhất

Bóng chuyền

40/60

Nhì

Bóng rổ

30/60

Ba

Bơi lội

25/60

Bóng bàn

20/60

Năm

Bài 3

3. Listen. Practice with a partner. 

(Nghe. Thực hành với bạn cùng học)


Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

a. Anh ấy là cầu thủ bóng đá giỏi. Anh ấy chơi giỏi.

b. Anh ấy là cầu thủ bóng chuyền điêu luyện. Anh ấy chơi một cách điêu luyện

c. Cô ấy là tay bơi chậm. Cô ấy bơi chậm.

d. Cô ấy là tay quần vợt kém. Cô ấy chơi dở.

e. Cô ấy là tay chạy đua nhanh. Cô ấy chạy nhanh.

f. Cô ấy là người đi xe đạp an toàn. Cô ấy chạy xe đạp một cách an toàn.

Bài 4

4. Read. Then answer the questions.

(Đọc. Sau đó trả lời câu hỏi)

Walking in fun

At my school there are different sports activities but I only take part in one club called "Walking For Fun" or WFF. Last year there was a district walking competition for school children and my school team won the first prize. Everybody was so happy and wished to keep this activity, therefore, we organized this club. The number of participants increases every week. The regular activity of the club is a 5 km walk to the beach on Sunday morning. Another activity is a walk-to-school day (or WTS day). Members living near school volunteer to take a walk instead of taking motorbike or bicycle trips every Wednesday. Walking is a fun, easy and inexpensive activity, and people of all ages and abilities can enjoy it.

Questions.

(Câu hỏi)

a) What sports activity does the writer take part in?

b) Why did the school children organize the WFF?

c) What are the two activities of the club?

d) How far is it from the school to the beach?

e) Which day of the week is the WTS day of the club?

f) Who often takes part in the WTS day?

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải: 

a. The writer takes part in walking.

b. Because last year they won the first prize in a district walking competition and they wished to keep this activity.

c. The two activities of the club are a “5 km walk to the beach” on Sunday mornings and “a walk - to - school day” on Wednesdays.

d. It’s five kilometers.

e. It's Wednesday.

f. Members living near school often take part in the WTS day. 

Tạm dịch: 

a) Tác giả tham gia hoạt động thể thao nào?

-> Tác giả tham gia đi bộ.

b) Tại sao các em học sinh tổ chức WFF?

-> Bởi vì năm ngoái họ đã giành giải nhất trong cuộc thi đi bộ của quận và họ muốn giữ lại hoạt động này.

c) Hai hoạt động của câu lạc bộ là gì?

-> Hai hoạt động của câu lạc bộ là một "5 km đi bộ đến bãi biển" vào buổi sáng chủ nhật và "một ngày đi bộ đến trường" vào thứ Tư.

d) Trường học cách bãi biển bao xa?

-> Năm cây số.

e) Ngày nào trong tuần là ngày WTS của câu lạc bộ?

-> Thứ 4. 

f) Ai thường tham gia vào ngày WTS?

-> Các thành viên sống gần trường thường tham gia vào ngày WTS.

Dịch bài đọc:

Đi bộ thật thú vị

Ở trường tôi có nhiều hoạt động thể thao khác nhau, nhưng tôi chỉ tham gia vào câu lạc bộ có tên là “Đi bộ vui" hoặc WFF. Năm rồi có một cuộc thi đi bộ trong quận cho học sinh và đội của trường tôi đoạt giải nhất. Mọi người rất vui và muốn duy trì hoạt động này, do đó, chúng tôi tổ chức câu lạc bộ này. Số người tham dự gia tăng hàng tuần. Sinh hoạt thường xuyên của câu lạc bộ là cuộc đi bộ 5 km đến bờ biển vào sáng Chủ Nhật. Một sinh hoạt khác là ‘'ngày đi bộ tới trường” (hoặc vào ngày WTS). Các thành viên sống gần trường tình nguyện đi bộ thay vì đi xe gắn máy hay xe đạp mỗi thứ tư hàng tuần. Đi bộ là một hoạt động vui, dễ dàng và không tốn kém. Mọi người đủ mọi lứa tuổi và khả năng đều có thể ưa thích nó.

Bài 5

5. Write. Change the adjectives in brackets to adverbs. 

(Viết. Đổi các tính từ trong ngoặc thành phó từ)

Summer is on its way and school in our city start planning to improve water safety aw areness for children. The aim of the program is to teach primary and sec­ondary students about water safety. Following are some of the advice every kid should ______(clear) remember.

You should ______ (careful) listen to the pool lifeguards, play  ______(safe) and stay away from the deep end; and you should not run or walk  ______ (careless) around the pool edge.

You should always swim with an aduit and between the red and yellow flags. You should also listen to lifeguards and  ______ (strict) obey all signs.

Swimming can be fun but accidents can happen. Being aware of the risks is the safe way to water play.

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

Summer is on its way and school in our city start planning to improve water safety awareness for children. The aim of the program is to teach primary and sec­ondary students about water safety. Following are some of the advice every kid should clearly remember.

You should carefully listen to the pool lifeguards, play safely and stay away from the deep end; and you should not run or walk carelessly around the pool edge.

You should always swim with an adult and between the red and yellow flags. You should also listen to lifeguards and strictly obey all signs.

Swimming can be fun but accidents can happen. Being aware of the risks is the safe way to water play.

Tạm dịch: 

Mùa hè sắp đến và trường học trong thành phố của chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch để cải thiện ý thức an toàn  cho trẻ em. Mục đích của chương trình là dạy cho học sinh tiểu học và trung học về an toàn nước. Sau đây là một số lời khuyên mà mỗi trẻ nên nhớ rõ.

Bạn nên cẩn thận lắng nghe các nhân viên cứu hộ hồ bơi, chơi một cách an toàn và tránh xa mực nước sâu; và bạn không nên chạy hoặc đi bất cẩn xung quanh mép hồ bơi.

Bạn nên luôn luôn bơi với một người lớn và giữa các lá cờ màu đỏ và màu vàng. Bạn cũng nên nghe các nhân viên cứu hộ và tuân thủ nghiêm ngặt mọi dấu hiệu.

Bơi lội có thể vui nhưng tai nạn có thể xảy ra. Nhận thức được những rủi ro là cách chơi nước an toàn.

Bài 6

 6. Play with words.

(Chơi với chữ.)

What do you like to do?

Do you like to skateboard,

And do a great jump?

Do you land on your back

With a terrible bump?

Or do you fly along

At the speed of sound,

And skillfully land

With your feet on the ground?

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch: 

Bạn thích làm gì?

Bạn có thích ván trượt không,

Và nhảy thật cao?

Bạn có tiếp đất bằng lưng

Với một vết sưng khủng khiếp?

Hay bạn bay cùng

Với tốc độ của âm thanh,

Và tiếp đất khéo léo

Với bàn chân của bạn trên mặt đất?

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close