Suggestions - Lời đề nghị

1. Muổn đề nghị (ai) làm việc gì ta có thể dùng các cấu trúc câu:

Quảng cáo

Suggestions (Lời đề nghị)

1. Muổn đề nghị (ai) làm việc gì ta có thể dùng các cấu trúc câu:

a. Let’s + V + Object/ Adverb : chúng ta hãy ...

Ex: Let’s do our homework together.

(Chúng mình cùng nhau làm bài tập về nhà nhé.)

b. Shall we + Verb + Object/ Adverb ...? = Let’s ...

Ex: Shall we go to the cinema tonight?

(Tối nay chúng mình đi xem phim nhé?)

c. What / How about + V-ing + Object/ Adverb ...?

Ex: What about going to the cinema tonight?

= Let’s go to the cinema tonight.

(Tối nay chúng la đi xem phim nhé.)

Ex: How about going fishing this afternoon?

(Chiều nay chúng mình đi câu nhé?)

d. Why don’t we + V(infinitive) + ...?

Ex: Why don’t we come early and have a drink before the film?

(Chúng ta đến sớm để uống nước trước khi xem phim nhé?)

Ex: Why don’t we sit here?

(Chúng ta ngồi đây đi?)

 2. Để trả lời câu đề nghị ta dùng:

a. Accept (Chấp nhận lời đề nghị)

- Yes, let’s.

(Vâng, chúng ta hãy làm điều đó.)

- It sounds wonderful/ great.

(Nghe tuyệt đấy.)

- That’s a good idea.

(Ỷ kiến nghe hay đấy.)

- Ok. It'll be fun.

(Được rồi. Sẽ vui lắm đây.)

b. Refuse (Từ chối lời đề nghị)

- No. let’s not.

(Không, chúng ta đừng làm điều đó.)

- No. I’m sorry. I don’t think it’s a good idea.

(Không, rất tiếc. Tôi không nghĩ đó là ý kiến hay.)

- Sorry, I'd rather not.

(Rất tiếc. Tôi không thích.)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close