Talking on the phone - Nói chuyện qua điện thọai

1/ Saving the telephone numbers. (Cách nói số điện thoại) 2/ Khi yêu cầu được nói chuyện với ai, ta nói:

Quảng cáo

Talking on the phone

(Nói chuyện qua điện thoại)

1/ Saving the telephone numbers. (Cách nói số điện thoại)

a) Số điện thoại thường được đọc từng chữ số (digit), số không (0) được đọc là “oh". 

Ex: 8902431: eight - nine - oh - two - four - three - one.

b) Khi có 2 số liên tiếp giống nhau ta có thể đọc từng chữ số như bình thường hay dùng từ double /ˈdʌbl/ trước chữ số dó.

Ex: 8220551 : eight — double two — oh — double five one.

2/ Khi yêu cầu được nói chuyện với ai, ta nói:

Ex: Hello. Could/ May I speak to (Mary/ Mr Brown ...), please?

(Xin chào. Tôi có thể nói chuyện với (Mary. ông Brown...) được không, làm ơn?)

3/ Đáp lại lời yêu cầu hay trả lời điện thoại khi có tiếng chuông reo, ta nói:

Ex: Hello. (Mary/Tom Brown ...) speaking.

(Xin chào. (Mary/ Tom Brown) đang nói đây.)

4/ Hỏi tên người gọi:

Ex: Who's calling, please? (Cho hỏi ai đang gọi?)

(What's) your name, please? (Tên bạn là gì nhỉ?)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close