Talking on the phone - Nói chuyện qua điện thọai

1/ Saving the telephone numbers. (Cách nói số điện thoại) 2/ Khi yêu cầu được nói chuyện với ai, ta nói:

Quảng cáo

Talking on the phone

(Nói chuyện qua điện thoại)

1/ Saving the telephone numbers. (Cách nói số điện thoại)

a) Số điện thoại thường được đọc từng chữ số (digit), số không (0) được đọc là “oh". 

Ex: 8902431: eight - nine - oh - two - four - three - one.

b) Khi có 2 số liên tiếp giống nhau ta có thể đọc từng chữ số như bình thường hay dùng từ double /ˈdʌbl/ trước chữ số dó.

Ex: 8220551 : eight — double two — oh — double five one.

2/ Khi yêu cầu được nói chuyện với ai, ta nói:

Ex: Hello. Could/ May I speak to (Mary/ Mr Brown ...), please?

(Xin chào. Tôi có thể nói chuyện với (Mary. ông Brown...) được không, làm ơn?)

3/ Đáp lại lời yêu cầu hay trả lời điện thoại khi có tiếng chuông reo, ta nói:

Ex: Hello. (Mary/Tom Brown ...) speaking.

(Xin chào. (Mary/ Tom Brown) đang nói đây.)

4/ Hỏi tên người gọi:

Ex: Who's calling, please? (Cho hỏi ai đang gọi?)

(What's) your name, please? (Tên bạn là gì nhỉ?)

Quảng cáo
close